ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE MARINE ENGINEERS ACQUIRING PROFESSIONAL COMPETENCIES

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FUTURE MARINE ENGINEERS ACQUIRING PROFESSIONAL COMPETENCIES
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗДОБУТТЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІМИ СУДНОВИМИ МЕХАНІКАМИ
 
Creator Герганов, Леонід
Липенков , Ігор
 
Subject future marine engineers
basic (primary) professional competence
institutions of higher maritime education
Marine Engineering Practice
STCW Convention
майбутні суднові механіки
первинна професійна компетенція
заклади вищої морської освіти
Морська інженерна практика
Конвенція ПДНВ
 
Description Relevance: the need to develop and implement in practice the organizational and pedagogical conditions for future marine engineers to acquire basic professional competency in the process of studying the educational component “Marine Engineering Practice” is determined by the provisions of International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW) and basic IMO STCW Model Courses (Course 7.02 “Chief engineer officer and second engineer officer”, Course 7.03,  Course 7.04 “Officer in charge of an engineering watch”.
Aim: of the article was to substantiate the organizational and pedagogical conditions for the acquisition of primary professional competency by future marine engineers in the study of the educational component "Marine Engineering Practice" and their impact on further professional activities in the crew of a ship. 
Methods: theoretical (logical analysis of research in the field of professional pedagogy and methods of professional training in higher education; logical-structural analysis to determine the nature and structure of the concept of "professional competence" and "professional training of future marine engineers for practical actions on board", substantiating organizational and pedagogical conditions of the specified training); empirical (study and analysis of pedagogical experience of practical training of future marine engineers); experimental (self-assessment – to comprehend the results of professional training for interaction of the ship's crew in dangerous and emergency situations).
Results: organizational and pedagogical conditions for the formation of professional competence in future marine engineers are developed and implemented in the educational process, which contributes to the construction of an effective individual educational trajectory in a higher maritime educational institution and ensures continuity of professional development of future specialists.
Conclusions: it is proved that the introduction of organizational and pedagogical conditions for the acquisition of professional competencies by future ship mechanics in the process of studying the educational component "Marine Engineering Practice", gave students the opportunity to move to higher professional disciplines, as evidenced by independent testing. The effectiveness of the developed organizational and pedagogical conditions is also confirmed by the results of students' tests at the interdepartmental seminar.
Актуальність: необхідність розроблення та впровадження у  практику організаційно-педагогічних умов здобуття первинних професійних компетенцій майбутніми судновими механіками у процесі вивчення освітньої компоненти «Морська інженерна практика» визначається вимогами Міжнародної Конвенції «Про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками)» (ПДНВ) та базових Модельних курсів ІМО (Course 7.02 «Chief engineer officer and second engineer officer», Course 7.03  Course 7.04 «Officer in charge of an engineering watch»
Мета: обґрунтувати організаційно-педагогічні умови здобуття первинних професійних компетенцій майбутніми судновими механіками при вивченні освітньої компоненти «Морська інженерна практика» та їх вплив на подальшу професійну діяльність у складі екіпажу морського судна.
Методи: теоретичні (логічний аналіз наукових досліджень у галузі професійної педагогіки і методики професійного навчання у вищій школі; логіко-структурний аналіз – для визначення суті й структури понять «професійна компетенція» і «професійна підготовка майбутніх суднових механіків до практичних дій на судні», обґрунтування організаційно-педагогічних умов означеної підготовки); емпіричні (вивчення та аналіз педагогічного досвіду практичної підготовки майбутніх судномеханіків); експериментальні (самооцінювання – для осмислення результатів професійної підготовки до взаємодії у складі екіпажу судна в умовах небезпечних та аварійних ситуацій).
Результати: розроблено та впроваджено в освітній процес організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності у майбутніх суднових механіків, що сприяє побудові у вищому морському закладі освіти ефективної індивідуальної освітньої траєкторії та забезпечує безперервність професійного розвитку майбутніх фахівців.
Висновки: доведено, що впровадження в освітній процес організаційно-педагогічних умов здобуття професійних компетенцій майбутніми судновими механіками у процесі вивчення освітньої компоненти «Морська інженерна практика», надало можливість студентам перейти до освоєння фахових дисциплін на більш високому рівні, про що свідчать дані незалежного тестування. Результативність розроблених організаційно-педагогічних умов підтверджують також результати виконання студентами контрольних робіт на міжкафедральному семінарі.
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-08-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/646
10.32835/2707-3092.2021.22.151-158
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 151-158
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 151-158
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 151-158
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/646/849
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/646/850
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/646/851
 
Rights Авторське право (c) 2021 Леонід Герганов, Ігор Липенков
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library