TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL PRE-HIGHER EDUCATION IN THE MODERN CONDITIONS

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL PRE-HIGHER EDUCATION IN THE MODERN CONDITIONS
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 
Creator Курок, Роман
 
Subject professional pre-higher education
trends of development
student-oriented education
pedagogical staff
postgraduate education
Фахова передвища освіта
тенденції розвитку
студентоорієнтоване навчання
педагогічні працівники
післядипломна освіта
 
Description The relevance of the study is predetermined by the need to define the place of professional pre-higher education in the domestic educational system and the prospects for the development of this newly formed link of professional education.
Aim: to outline the main directions of development of professional pre-higher education in the modern conditions of reforming the educational activity in Ukraine.
Methods: theoretical analysis of scientific sources – to determine the level of research of the problem; comparison – in order to study scientific approaches to solving the problem.
Results: It is proved that today the state of training applicants of professional education does not fully meet the modern needs of the labor market. The main factors that negatively affect the state of training these specialists were identified, namely: the long process of forming the system of  professional pre-higher education and structural changes in the activities of the educational institutions of such type; incompleted legislative and legal regulation of this educational level; insufficient funding of the sphere; imperfect mechanism of  forming the state order, which does not fully reflect the needs of the labor market; insufficient participation of employers in forming the content of education, solving problems of professional pre-higher education; insufficient personnel potential and imperfect system of professional development and internship of pedagogical staff etc.
Conclusions: the scientific article outlines the main directions of developing professional pre-higher education: completing the process of its legal framework forming; standardization of training applicants of the educational and professional degree of “junior bachelor”; consolidating the principles of student-oriented learning in the educational process; expanding the network of institutions with modern training and production infrastructure and forming the single system of professional education, which would combine professional-technical and professional pre-higher education; implementing new decentralized model of management and financing of the sphere; improving the quality of pedagogical staff who train applicants of education on this level.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю визначення місця фахової передвищої освіти у вітчизняній освітянській системі та перспектив розвитку цієї новоутвореної ланки професійної освіти.
Мета: окреслити основні напрямки розвитку фахової передвищої освіти в сучасних умовах реформування освітньої діяльності в Україні.
Методи: аналіз, синтез, аналогія, індукція, дедукція, абстрагування, логічний метод.
Результати: доведено, що на сьогодні стан підготовки здобувачів професійної освіти ще не повною мірою відповідає сучасним потребам ринку праці. Виокремлено основні чинники, які негативно впливають на стан підготовки відповідних фахівців: тривалий процес формування системи фахової передвищої освіти та структурні зміни в діяльності відповідних освітніх закладів; незавершеність законодавчого та відомчого нормативно-правового регулювання цього рівня освіти; недостатнє фінансування галузі; недосконалий механізм формування державного замовлення, який не повною мірою відображає потреби ринку праці; недостатня участь роботодавців у формуванні змісту освіти, розв’язанні проблем фахової передвищої освіти; недостатній кадровий потенціал та недосконалість системи підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників тощо.
Висновки: в науковій статті окреслено основні напрямки розвитку фахової передвищої освіти: завершення процесу формування її нормативно-правової бази; стандартизація підготовки здобувачів за освітньо-професійним ступенем «молодшого бакалавра»; закріплення принципів студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі; розширення мережі закладів із сучасною навчально-виробничою інфраструктурою та формування єдиної системи професійної освіти, яка б поєднувала професійно-технічну та фахову передвищу освіту; реалізація нової децентралізованої моделі управління та фінансування галузі; удосконалення якісного складу педагогічних працівників, які здійснюють підготовку здобувачів освіти.
 
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-07-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/642
10.32835/2707-3092.2021.22.41-48
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 41-48
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 41-48
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 41-48
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/642/813
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/642/814
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/642/815
 
Rights Авторське право (c) 2021 Роман Курок
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library