PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SKILLED SERVICE WORKERS

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF SKILLED SERVICE WORKERS
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ ПОСЛУГ
 
Creator Онищенко, Алла
 
Subject педагогічні умови
професійна компетентність
кваліфіковані робітники
Школа Beauty-майстерності
інноваційні технології навчання
pedagogical conditions
professional competence
skilled workers
School of Beauty-skills
innovative learn-ing technologies
 
Description Relevance is determined by the need to: develop the professional competence of skilled service workers throughout life as the main condition for the success of Beauty-masters in the dynamic innovative market of the beauty industry; create an appropriate educational and developmental environment in educational institutions for the formation of students' entrepreneurial and economic competence, improvement of creative and communicative abilities, development of motivation for professional development, self-education and self-study.
Purpose: definition and substantiation of pedagogical conditions of development of professional competence of skilled workers (beauticians, manicurists and hairdressers-designers) in the process of course preparation in the Training centers of service enterprises.
Methods: theoretical (induction, deduction, synthesis and generalization); empirical (research and analysis of pedagogical experience); questionnaire-diagnostic (questionnaire); expert evaluation method (Kendall concordance coefficient).
Results: the pedagogical conditions for the development of professional competence of skilled service workers are specified and substantiated.
Conclusions: it has been found that the development of professional competence of skilled service workers requires specially created pedagogical conditions to enable positive dynamics of professional development, gaining innovative experience and intensification of self-education and self-study, taking into account the level of professional readiness to the performance of official duties in the conditions of service enterprises and in accordance with own needs and requests of the individual; these pedagogical conditions are singled out and substantiated (increase of the level of motivation for continuous professional improvement; development of professional knowledge and skills in the School of Beauty-skills; application of innovative learning technologies; participation in professional activities).
Актуальність визначається  необхідністю: розвитку професійної компетентності кваліфікованих робітників сфери послуг протягом всього життя як головної умови успішності Beauty-майстрів на динамічному інноваційному ринку індустрії краси; створення в закладах освіти відповідного освітньо-розвивального середовища для формування у слухачів підприємницької й економічної компетентності, вдосконалення творчих і комунікативних здібностей, розвитку мотивації до професійного вдосконалення, самоосвіти та самонавчання.
Мета: визначення та обґрунтування педагогічних умов розвитку професійної компетентності кваліфікованих робітників (косметиків, манікюрників та перукарів-модельєрів) у процесі курсової підготовки в Навчальних центрах підприємств сфери послуг.
Методи: теоретичні (індукція, дедукція, синтез та узагальнення); емпіричні (дослідження та аналіз педагогічного досвіду); опитувально-діагностичні (анкетування); метод експертного оцінювання (коефіцієнт конкордації Кендалла).
Результати: конкретизовано та обґрунтовано педагогічні умови розвитку професійної компетентності кваліфікованих робітників сфери послуг.
Висновки: з’ясовано, що розвиток професійної компетентності кваліфікованих робітників сфери послуг потребує спеціально створених педагогічних умов для уможливлення позитивної динаміки професійного вдосконалення, набуття інноваційного досвіду та активізації самоосвіти й самонавчання з урахуванням рівня фахової підготовленості до виконання посадових обов’язків в умовах підприємства сфери послуг та відповідно до власних потреб і запитів особистості; виокремлено й обґрунтовано ці педагогічні умови (підвищення рівня мотивації до безперервного професійного вдосконалення; розвиток фахових знань і вмінь у Школі Beauty-майстерності; застосування інноваційних технологій навчання; участь у заходах фахового спрямування).
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-08-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/641
10.32835/2707-3092.2021.22.185-196
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 185-196
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 185-196
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 185-196
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/641/858
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/641/859
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/641/860
 
Rights Авторське право (c) 2021 Алла Онищенко
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library