Accessibility of fire brigade to sites of potential interventions within Poddębice county

Revista Mosaico

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Accessibility of fire brigade to sites of potential interventions within Poddębice county
Dostępność straży pożarnych do miejsc potencjalnych interwencji w powiecie poddębickim
 
Creator Borowska-Stefańska, Marta
Wiśniewski, Szymon
 
Description The aim of this article is to fit the location and size (expressed as the number of rescuers) of fire brigades to sites of potential interventions within the Poddębice county. The analysis included distribution within the Poddębice county: population, building, infrastructure, road and rail, forests, reservoirs and rivers. For each of the above subject areas used a composite of two stages method for determining the efficiency of the fire brigade in spatial terms, in such a way that possibly most accurately captures the essence of the study of individual elements. For this purpose they were used the data obtained from the units and fire brigades from Topographic Database Objects. As a result of analysis on the accessibility of fire brigades to sites of potential interventions within the Poddębice county should be stated that the worst situation concerns two cities in the region – Poddębice and Uniejów, which is mainly a shortage of firefighters, in relation to these areas.
Celem artykułu jest próba przestrzennego dopasowania lokalizacji i wielkości (wyrażonej liczbą ratowników) jednostek straży pożarnej do miejsc potencjalnych interwencji w granicach powiatu poddębickiego. Do analizy włączono rozmieszczenie w granicach powiatu: ludności, zabudowy, infrastruktury drogowej oraz kolejowej, lasów, zbiorników i cieków. Do każdego z wymienionych powyżej zakresów tematycznych zastosowano złożoną z dwóch etapów metodę określania efektywności funkcjonowania Straży w ujęciu przestrzennym, w taki sposób, aby możliwie najtrafniej uchwyciła istotę badania poszczególnych elementów. W tym celu wykorzystano dane uzyskane z jednostek straży pożarnych oraz pochodzące z Bazy Danych Obiektów Topograficznych. W wyniku przeprowadzenia analiz dotyczących dostępności jednostek straży pożarnej do miejsc potencjalnych interwencji w granicach powiatu poddębickiego należy stwierdzić, że najgorsza sytuacja dotyczy dwóch miast regionu – Poddębic i Uniejowa, na co wpływ ma głównie zbyt mała liczba strażaków, w stosunku do tych obszarów.
 
Publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 
Date 2017-11-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Recenzowany artykuł
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2421
10.18778/2299-8403.06.12
 
Source Biuletyn Uniejowski; Vol 6 (2017); 189-206
Biuletyn Uniejowski; Tom 6 (2017); 189-206
2449-8319
2299-8403
 
Language pol
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/2421/2035
 
Rights http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library