THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE SPACE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF MATHEMATICAL PREPARATION IN MODERN UNIVERSITY

The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE SPACE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF MATHEMATICAL PREPARATION IN MODERN UNIVERSITY
МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО ПРОСТОРУ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 
Creator Emelyanova, Tatyana; Харківський національний автомобільно-дорожний університет
 
Subject cognitive and metacognitive space; metastable structures; model representations; mental images; chaotic neuron; homogeneous and heterogeneous processes
когнітивний і метакогнітивний простір; метастабільні структури; модельні уявлення; ментальні образи; хаотичний нейрон; гомогенний та гетерогенний процеси
 
Description The article is dedicated to the mechanisms of cognitive process from the viewpoint of neurodynamic concepts. The concept of neurodynamic processes is studying the modes of localization, synchronization, stabilization metastable chaotic structures in the reticular formation neural network. The dynamic process of the neural circuitry leads to brain imaging work. It is proven that the functional metastable structures in dissipative dynamic systems are the model representations of mental images. It is shown that each metastable state corresponds to a certain mental image. The relaxation process of the system triggers off the reflection process of the metastable structures of mental images in the static variety of cognitive space.The mechanism of brain imaging work considering the chaotic nature of the parameters of the neural network has been investigated. The concept of homogeneous process as the concatenation of the unpredictable metastable structures of the same mode has been introduced. Heterogeneous process is seen as the concatenation of the metastable structures of different modes. The research shows that the formation of unpredictable mental images and spatial temporal situations in the cognitive space can be interpreted as the formation of the elements of the metacognition in the processes of students’ thinking. The detailed research of the mechanisms of formation and development of cognitive space will enable the understanding of the development of students’ thinking in the process of their mathematical and professional preparing. The elements of the metacognition in thinking processes stimulate cognitive system of the individual to the further development, increase of abilities, improvement of mathematical and professional culture.
Досліджено механізми пізнавального процесу з позицій нейродинамічної концепції. Обґрунтовано припущення, що функціональні метастабільні структури в дисипативній динамічній системі є модельними уявленнями ментальних образів, кожному метастабільному стану відповідає певний ментальний образ. Відзначено, що процес релаксації системи в інший функціональний режим запускає відображення створених метастабільних структур модельних уявлень образів у когнітивний простір. Досліджено механізм створення модельного уявлення образу-інформації з урахуванням хаотичного характеру параметрів ретикулярного нейронного середовища. Введено поняття гомогенного переходу, як конкатенації непередбачуваних метастабільних структур одного режиму, і гетерогенного переходу, як конкатенації метастабільних структур різних режимів. Доведено, що формування непередбачуваних ментальних образів і просторово-часових ситуацій у когнітивному просторі можна трактувати як елементи метапізнання в процесах мислення студентів. Звернено увагу на необхідність вивчення механізмів формування і розвитку когнітивного простору, оскільки знання цих процесів додасть імпульс до розуміння напрямів розвитку мислення студентів у процесі вивчення математичних і професійних дисциплін. Встановлено, що поява в процесах мислення елементів метапізнання стимулює пізнавальну систему особистості до її подальшого розвитку, зростання здібностей, підвищення математичної та професійної культури.
 
Publisher Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
 
Contributor

 
Date 2017-03-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102703
10.25128/2415-3605.17.1.29
 
Source The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy; № 1 (2017): The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy; 192-199
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка; № 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка; 192-199
2415-3605
2311-6382
 
Language ukr
 
Relation http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102703/97735
 
Rights Copyright (c) 2017 Tatyana Emelyanova
Copyright (c) 2017 Tatyana Emelyanova
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library