ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
FORMS AND METHODS OF FORMING TECHNOLOGYCAL PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
 
Creator Тretyak, Oksana; Рівненський державний гуманітарний університет
 
Subject компетентніст; професійна компетентність; технологія формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів
competence; professional competence; technology of professional competence of future primary school teacher
 
Description Розкрито структуру авторської технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах кредитно-модульної системи, яка включає три складові: цільову, організаційну та результативну. Описано етапи формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів: адаптаційно-репродуктивний (характеризується особливостями навчально-пізнавальної діяльності студентів-першокурсників у вищих навчальних закладах та їх базовою потребою в адаптації до кредитно-модульної системи навчання), активно-діяльнісний (спрямований на оволодіння системою педагогічних знань, умінь і навичок; усвідомлення своїх можливостей під час реалізації педагогічної діяльності), рефлексивно-творчий (передбачає вироблення індивідуального стилю вчителя початкових класів як активного суб’єкта власної діяльності, що володіє професійною компетентністю). Охарактеризовано форми та методи, які застосовуються у дослідно-експериментальній роботі за спроектованою технологією під час фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів: інтерактивні методи, тренінгові технології, насичення змісту освіти спецкурсами та темами для ознайомлення з означеною проблемою, змістом і вимогами кредитно-модульної системи, навчально-методичне забезпечення відповідно до визначених вимог, робота кураторів, педагогічна практика, діяльність студентських наукових гуртків, науково-практичні конференції та семінари, конкурс педагогічної майстерності тощо.
The following article discloses the structure of the author's technology of formation of professional competence of future teachers of primary school, which includes three components: a targeting, organization and productivity. Moreover, the stages of formation of professional competence of future teachers of primary classes, namely: adaptation and reproductively (it is characterized by features of educational cognitive activity of first-year students in the conditions of higher educational institution and their basic need for adaptation to credit-module systems of training), action-active (directed to mastering students system of pedagogical knowledge, abilities, skills; formation of a professional image of «I», understanding of the opportunities at realization of pedagogical activity, aspiration to self-development, self-improvement, etc.), reflexive and creative (assumes development of individual style of future elementary school teacher as active subject of own activity, also mastering ways of adoption of professionally important decisions, etc. has professional competence, capable to creation of a personal conceptual basis of pedagogical activity) are characterized. Forms and methods used in the course of the experimental work in the projected technology in the educational process of professional training of future primary school teacher are characterized including: interactive methods of training, training technologies, psychology and pedagogical support, saturation of content of education by special courses and subjects for acquaintance with the arisen problem, the contents and requirements of the credit-module system, educational and methodical providing according to certain requirements, work of curators (tutors), student teaching, activity of student scientific circles, research and practical conferences and seminars, a competition of pedagogical skill and so forth.
 
Publisher Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
 
Contributor

 
Date 2017-03-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102678
10.25128/2415-3605.17.1.10
 
Source The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy; № 1 (2017): The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: pedagogy; 60-67
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка; № 1 (2017): Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка; 60-67
2415-3605
2311-6382
 
Language ukr
 
Relation http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/102678/97716
 
Rights Copyright (c) 2017 Oksana Тretyak
Copyright (c) 2017 Oksana Тretyak
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library