HISTORICAL GENESIS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PROFESSION "MEDICAL REPRESENTATIVE" IN UKRAINE

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title HISTORICAL GENESIS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PROFESSION "MEDICAL REPRESENTATIVE" IN UKRAINE
ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЇ «МЕДИЧНИЙ ПРЕДСТАВНИК» В УКРАЇНІ
 
Creator Білоусова, Наталя
 
Subject continuing vocational education
pharmaceutical education
postgraduate medical education
medical representative
pharmaceutical companies
безперервна професійна освіта
фармацевтична освіта
післядипломна медична освіта
медичний представник
фармацевтичні компанії
 
Description The relevance of the study is due to the need to regulate at the state level the training of medical representatives of pharmaceutical companies as key figures in the domestic pharmaceutical market in the system of formal, non-formal and informal education.Purpose: on the basis of studying the history of formation and development of the profession "medical representative" to characterize the features of the development of professional training of these specialists in Ukraine.Methods: general scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization) - to study scientific sources; specific-scientific (comparative-historical) - to identify the peculiarities of the formation of the profession of medical representative in the Ukrainian pharmaceutical market;Results: the historical genesis of the problem of information in the field of pharmacy is investigated; the conditions that contributed to the development of the profession of "medical representative" in Ukraine are substantiated; the professional functions of medical representatives are characterized; the peculiarities of the development of their professional training in the system of formal, non-formal and informal education of Ukraine are determined.Conclusions: the development of the profession of "medical representative" began in the 90s of last century and is associated with the formation of the pharmaceutical market of medicines and drugs; professional functions of medical representatives are informational, presentational and educational; these functions are aimed at bringing branded generics to the domestic pharmaceutical market; in Ukraine, the training of medical representatives is carried out only by pharmaceutical companies and representative offices; in contrast to world practice, domestic associations of pharmaceutical (medical) workers stay away from the training of medical representatives; the profession of "medical representative" in Ukraine is still illegitimate; There is an urgent need to improve the professional training of medical representatives of pharmaceutical companies through the development and implementation of educational and professional programs at the second (master's) level of higher education and advanced training in the system of postgraduate education.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю врегулювання на державному рівні професійної підготовки медичних представників фармацевтичних компаній як ключових фігур вітчизняного фармацевтичного ринку у системі формальної, неформальної та інформальної освіти.
Мета: на основі вивчення історії становлення і розвитку професії «медичний представник» охарактеризувати особливості розвитку професійної підготовки даних фахівців в Україні.
Методи: загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) – для вивчення наукових джерел; конкретно-науковий (порівняльно-історичний) – для виявлення особливостей становлення професії медичного представника на українському фармацевтичному ринку;
Результати: досліджено історичний генезис проблеми інформування в галузі фармації; обґрунтовано умови, що сприяли розвитку в Україні професії «медичний представник»; охарактеризовано професійні функції медичних представників; визначено особливості розвитку їх професійної підготовки в системі формальної, неформальної та інформальної освіти України.
Висновки: розвиток професії «медичний представник» розпочався у 90-х роках минулого століття і пов’язаний із становленням фармацевтичного ринку лікарських засобів і препаратів; професійними функціями медичних представників є інформаційна, презентаційна і просвітницька; ці функції спрямовані на виведення на вітчизняний фармацевтичний ринок брендованих дженериків; в Україні підготовка медичних представників здійснюється лише фармацевтичними компаніями і представництвами; на відміну від світової практики, вітчизняні асоціації фармацевтичних (медичних) працівників залишаються осторонь від професійної підготовки медичних представників; професія «медичний представник» в Україні дотепер нелегітимізована; нагальною є потреба вдосконалення професійної підготовки медичних представників фармацевтичних компаній через розроблення і впровадження освітньо-професійних програм на другому (магістерському) рівні вищої освіти та підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти.
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/650
10.32835/2707-3092.2021.22.13-22
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 13-22
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 13-22
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 13-22
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/650/804
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/650/805
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/650/808
 
Rights Авторське право (c) 2021 Наталя Білоусова
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library