DEVELOPMENT OF DUAL EDUCATION IN GERMANY IN THE HISTORICAL CONTEXT

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DEVELOPMENT OF DUAL EDUCATION IN GERMANY IN THE HISTORICAL CONTEXT
РОЗВИТОК ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
 
Creator Гончар, Лариса
 
Subject dual education of Germany
labor school
folk school
professional school
professional education
practical training
theoretical preparation
дуальна освіта Німеччини
трудова школа
народна школа
професійна школа
професійна освіта
практична підготовка
теоретична підготовка
 
Description Relevance: it is designed with socio-economic requirements for finding ways to reform professional education in Ukraine, which requires taking into account Germany's experience in the field of professional training of competitive personnel and introducing a dual form of education.
Aim: of the article was to reveal the basic historical preconditions for the emergence and stages of development of dual education in Germany, analyses its features to ensure its effective and organic implementation in the system of professional (vocational-technical) education of Ukraine.
Methods: theoretical (analysis, synthesis, interpretation, abstraction, generalization, analogy, comparison); combination of logical and historical, comparative historical methods; empirical (praximetric).
Results: were investigated the development of a dual system of education of Germany in the historical context: from medieval handicraft guilds to modern problems associated with the globalization of educational sphere, modernization and informatization of the economy and production. The main stages of development of dual education in Germany are also characterized: the creation of labour schools, the reform of labour (folk) school of G. Karushsteiner, disintegration of education during the economic crisis, the revival of a dual system of education and its problems in the era of globalization. The article provides the results of the analysis of historical and pedagogical studies of various authors, official normative legal documents that regulate the process of dual education in Germany, which allowed determining the patterns and peculiarities of its development.
Conclusions: Historical and pedagogical analysis of the peculiarities of the process of formation and development of the dual education system in Germany in different historical periods allowed to distinguish its features: practice-oriented, integrity, innovation, flexibility, intellectualization, dynamism, social orientation and individualization. Implementation of elements of the dual education system in educational systems of other countries should take place not only involving German experience of legislative, economic regulation of this system and participation of employers in it, but also consider its historical genesis.
Актуальність. зумовлена соціально-економічними вимогами до пошуку шляхів реформування професійної освіти в Україні, що потребують урахування досвіду Німеччини в сфері професійної підготовки конкурентоспроможних кадрів і запровадження на цьому підґрунті дуальної форми здобуття освіти.
Мета: полягає у розкритті основних історичних передумов виникнення та етапів розвитку дуальної освіти в Німеччині, аналізі її особливостей для забезпечення її ефективного та органічного впровадження в систему професійної (професійно-технічної) освіти України.
Методи: теоретичні (аналіз, синтез, інтерпретація, абстрагування, узагальнення, аналогія, порівняння,); поєднання логічного й історичного, порівняльно-історичних методів; емпіричні (праксиметричні).
Результати: досліджено розвиток дуальної системи освіти Німеччини в історичному контексті: від середньовічних ремісничих гільдій до сучасних проблем, пов’язаних із глобалізацією освітнього простору, модернізацією та інформатизацією економіки й виробництва. Також охарактеризовано основні етапи розвитку дуальної освіти Німеччини: створення трудових шкіл, реформа трудової (народної) школи Г. Кершенштейнера, дезінтеграція освіти в період економічної кризи, відродження дуальної системи освіти та її проблеми в епоху глобалізації. Представлено результати аналізу історико-педагогічних досліджень різних авторів, офіційних нормативних правових документів, що регламентують процес дуальної освіти Німеччини, що дали змогу визначити закономірності та особливості її розвитку.
Висновки: Історико-педагогічний аналіз особливостей процесу становлення і розвитку дуальної системи освіти у Німеччині в різні періоди її історії дав змогу виокремити такі її особливості: практикоорієнтованість, інтегративність, інноваційність, гнучкість, інтелектуалізацію, динамічність, соціальну спрямованість та індивідуалізацію. Впровадження елементів дуальної системи освіти в освітні системи інших країн повинно відбуватися не лише з урахуванням досвіду, накопиченого ФРН в галузі законодавчого, економічного регулювання цієї системи і участі роботодавців в ній, а й поєднанні з дослідженням її історичного генезису.
 
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-07-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/640
10.32835/2707-3092.2021.22.32-40
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 1 No. 22 (2021): Professional Pedagogics; 32-40
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 32-40
Professional Pedagogics; Том 1 № 22 (2021): Професійна педагогіка; 32-40
2707-3092
10.32835/2707-3092.2021.22.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/640/810
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/640/811
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/640/812
 
Rights Авторське право (c) 2021 Лариса Гончар
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library