Saiz kosa kata bahasa Arab dalam kalangan penuntut tahun akhir Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) : Arabic vocabulary size among Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) final year students

al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Saiz kosa kata bahasa Arab dalam kalangan penuntut tahun akhir Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) : Arabic vocabulary size among Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) final year students
 
Creator Zaini, Abdul Razif
Hasan, Yaakob
Husaini, Muhammad Harun
 
Subject Kosa Kata
Saiz Kosa Kata
Kosa Kata Reseptif
Pembelajaran Bahasa
Penguasaan Bahasa
 
Description Perkataan merupakan unit asas penting dalam pembelajaran bahasa. Perkataan juga merupakan intipati pembelajaran bahasa dan perlu dikuasai oleh pelajar. Penguasaan kata boleh dinilai dari dua aspek iaitu kuantiti dan kualiti. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa kedua, kuantiti perkataan yang dikuasai pelajar adalah sangat penting demi kelangsungan. Justeru, kajian ini memberikan tumpuan kepada aspek yang berkaitan dengan kuantiti, iaitu saiz kosa kata. Kajian ini dijalankan dengan tujuan mengukur saiz kosa kata reseptif pelajar tahun akhir bagi jurusan Sarjana Muda Bahasa Arab. Satu set soal selidik dan Arabic Vocabulary Level Test-aVLT yang diadaptasi dari Vocabulary Level Test ditadbir bagi mengenal pasti saiz kosa kata reseptif responden. Responden kajian terdiri daripada 31 orang pelajar sarjana muda tahun akhir bagi jurusan Bahasa Arab daripada Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Dapatan kajian menunjukkan bahawa secara purata setiap responden memiliki sekitar 2223 patah perkataan yang berfrekuensi tinggi. Kajian terdahulu menunjukkan bahawa penguasaan sekurang-kurangnya 2000 perkataan yang berfrekuensi tinggi mampu meletakkan pelajar ke tahap minimum penguasaan bahasa. Kajian ini mencadangkan agar pembangunan kata pelajar dibangunkan secara eksplisit dan berterusan bermula di peringkat rendah sehingga ke peringkat pengajian tinggi.
 
Publisher FPPI Press
 
Date 2021-06-17
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/154
10.53840/alirsyad.v6i1.154
 
Source al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues; Vol. 6 No. 1 (2021): al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues; 606-614
2550-1992
0128-116X
 
Language eng
 
Relation http://al-irsyad.kuis.edu.my/index.php/alirsyad/article/view/154/89
 
Rights Copyright (c) 2021 al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library