EXILIC CONSCIOUSNESS IN THE NOVEL BY JOHN MAXWELL COETZEE

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EXILIC CONSCIOUSNESS IN THE NOVEL BY JOHN MAXWELL COETZEE
TÂM THỨC LƯU VONG TRONG TIỂU THUYẾT CỦA JOHN MAXWELL COETZEE
 
Creator Chu Dinh Kien
Nguyen Thi Ngoc Han
 
Subject John Maxwell Coetzee;
Apartheid;
Exilic consciousness;
Political allegory;
South Africa
 
Description As a South African writer but currently living and working in Australia, so deep down, J.M. Coetzee has a profound sense of exile, which affected his writings. Not only having lost their identity cards and places of living, but the characters in Coetzee's novels also have the consciousness of an exiled soul. Each story he reflected also contains allegories of the politics, the apartheid state institution. The article explains some aspects of political discourse and exilic consciousness, helping us understand the apartheid tragedy that has had a strong impact on the lives of South Africans in particular and of humanity in general.
Là nhà văn Nam Phi nhưng hiện nay đang sống và làm việc tại Australia, cho nên trong sâu thẳm, J.M. Coetzee mang cảm thức lưu vong sâu sắc. Điều này tác động đến hệ thống sáng tác của ông. Không chỉ mất căn cước quốc tịch, nơi sống, các nhân vật trong tiểu thuyết của Coetzee còn mang tâm thức lưu vong tâm hồn. Mỗi câu chuyện mà ông phản ánh còn ẩn chứa những ngụ ngôn chính trị, thể chế nhà nước Apartheid. Bài báo lí giải một vài khía cạnh của diễn ngôn chính trị, tâm thức lưu vong giúp chúng ta thấu hiểu bi kịch Apartheid đã tác động mạnh mẽ đến đời sống con người Nam Phi nói riêng, nhân loại nói chung.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-07-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/907
10.47393/jshe.v10i2.907
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. 2 (2020): UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; 7-14
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; ##issue.vol## 10 ##issue.no## 2 (2020): UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; 7-14
1859-4603
10.47393/jshe.v10i2
 
Language eng
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/907/821
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library