IMPROVING THE STIMULATION OF PROFESSIONAL TRAINING FOR STAFF

Professional Pedagogics

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title IMPROVING THE STIMULATION OF PROFESSIONAL TRAINING FOR STAFF
УДОСКОНАЛЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
 
Creator Savchenko, Vasyl
 
Subject training
stimulation
employees
organizational and economic mechanism
стимулювання
навчання
працівники
організаційно-економічний механізм
 
Description Relevance: the article is devoted to strengthening the stimulation for continuous vocational training of employees in the workplace by the social partners as an effective measure to overcome the economic crisis to ensure economic growth.
Aim: substantiation of measures to develop an effective organizational and economic mechanism to stimulate staff training in a stagnant and crisis economy and create on this basis the preconditions for economic growth.
Methods: general philosophical, general scientific and special research methods, which include methods of comparative analysis, deduction, concretization and formulation of actual issues, principles of development and historicism.
Results: The analysis of labor costs by enterprises of Ukraine in 1999-2018 identified the reasons that constrain the vocational training of staff. The role of social partners in the process of social dialogue in the implementation of continuous training of employees for the introduction of innovations and high technologies is determined. Measures have been formulated to develop the effective organizational and economic mechanism to stimulate employers and employees to strengthen their interest in learning. The role of the state and other social partners in improving the regulatory and legal support for staff development is substantiated. It is proposed to provide greater tax benefits, dotations and subsidies to organizations that feel the need to train employees.
Conclusions: it is proved that economic growth is possible due to the introduction of the latest high technologies, robotics, digitalization and the introduction of continuous training of employees. However, the existing organizational and economic mechanism doesn’t meet these requirements. The proposed mechanism must provide greater tax benefits, dotations and subsidies to businesses for staff training.
Актуальність: стаття присвячена посиленню заходів стимулювання безперервного професійного навчання працівників на виробництві з боку соціальних партнерів як дієвого заходу подолання економічної кризи для забезпечення зростання економіки.
Мета: обґрунтування заходів щодо розроблення ефективного організаційно-економічного механізму стимулювання навчання персоналу в умовах стагнаційної та кризової економіки і створення на цій основі передумов для економічного росту.
Методи: загальнофілософські, загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, які включають методи порівняльного аналізу, дедукції, конкретизації та постановки актуальних питань, принципи розвитку та історизму.
Результати: аналіз витрат на робочу силу за підприємствами України у 1999-2018 рр. визначив причини, що стримують професійне навчання персоналу. Визначена роль соціальних партнерів у процесі соціального діалогу в здійсненні безперервного навчання працівників для впровадження інновацій та високих технологій. Сформульовані заходи щодо розробки дієвого організаційно-економічного механізму стимулювання роботодавців і працівників для посилення їхньої зацікавленості в навчанні. Обґрунтована роль держави та інших соціальних партнерів з удосконалення нормативно правового забезпечення розвитку персоналу. Запропоновано надання більших податкових пільг, дотацій і субсидій організаціям, що відчувають потребу в навчанні працівників.
Висновки: доведено, що економічне зростання можливе завдяки впровадженню новітніх високих технологій, роботизації, цифровізації та запровадженню безперервного навчання працівників. Однак наявний організаційно-економічний механізм не відповідає цим вимогам. Запропонований механізм має надати більші податкові пільги, дотації та субсидії суб’єктам господарювання для здійснення навчання персоналу.
 
Publisher Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
 
Date 2021-03-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Reviewed article
Рецензированная статья
Рецензована стаття
 
Format application/pdf
application/pdf
application/pdf
 
Identifier https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/604
10.32835/2707-3092.2020.21.83-91
 
Source Professional Pedagogics; Vol. 2 No. 21 (2020): Professional Pedagogics; 83-91
Научный вестник Института профессионально-технического образования НАПН Украины. Профессиональная педагогика; Том 2 № 21 (2020): Professional Pedagogics; 83-91
Professional Pedagogics; Том 2 № 21 (2020): Професійна педагогіка; 83-91
2707-3092
10.32835/2707-3092.2020.21.
 
Language eng
ukr
 
Relation https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/604/711
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/604/713
https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/604/747
 
Rights Copyright (c) 2020 Institute of vocational education and training of NAES of Ukraine
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library