Tahap Kepuasan Pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) Terhadap Perkhidmatan Kemudahan Kesihatan dalam Kampus Induk

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Tahap Kepuasan Pelajar Universiti Sains Malaysia (USM) Terhadap Perkhidmatan Kemudahan Kesihatan dalam Kampus Induk
 
Creator Mohd Som, Sofia Haminah
Sheikh Dawood, Sharifah Rohayah
 
Description Setiap universiti sememangnya menawarkan perkhidmatan kemudahan kesihatan untuk dimanfaatkan oleh setiap warganya di dalam kampus terutama pelajar. Perkhidmatan kemudahan kesihatan yang baik merupakan perkara utama yang perlu dititikberatkan oleh pihak universiti bagi memastikan kelestarian kesihatan pelajar terjamin. Kepuasan pelajar merupakan perkara yang penting untuk menilai kualiti perkhidmatan kemudahan kesihatan yang disediakan oleh universiti. Oleh itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji tahap kepuasan pelajar USM terhadap perkhidmatan kemudahan kesihatan yang ditawarkan di dalam kampus. Kajian ini menggunakan kaedah borang kaji selidik sebagai kaedah untuk mengumpul data dengan melibatkan seramai 300 responden pelajar di kampus induk USM yang dipilih secara rawak. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan nilai kekerapan dan peratusan. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelbagai maklum balas daripada para responden tentang perkhidmatan kemudahan kesihatan yang disediakan di dalam kampus. Kajian ini dirujuk penting kepada pihak universiti sebagai bukti sama ada kemudahan perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan di dalam kampus dapat diakses dengan baik mahupun sebaliknya. Kajian ini juga dapat memberi panduan dan cadangan kepada pihak universiti untuk menambah baik mutu perkhidmatan dan kemudahan kesihatan yang sedia ada khususnya kepada pelajar.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2021-02-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/670
10.47405/mjssh.v6i2.670
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 6 No 2 (2021); 65- 74
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/670/487
 
Rights Copyright (c) 2021 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library