Pelaksanaan Pedagogi Inklusif bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Pelaksanaan Pedagogi Inklusif bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Pembelajaran
 
Creator Haris, Hazlin binti
Khairuddin, Khairul Farhah
 
Description Pedagogi inklusif merupakan amalan pengajaran yang melibatkan penyertaan semua murid tanpa mendiskriminasikan berdasarkan latar belakang sosioekonomi, tahap kognitif, gender, budaya dan gaya pembelajaran yang berbeza. Kajian ini bertujuan untuk meneroka pelaksanaan pedagogi inklusif dan meninjau kesan pedagogi inklusif kepada perkembangan sosial murid berkeperluan khas masalah pembelajaran. Reka bentuk kajian ini adalah kajian kes yang menggunakan kaedah kualitatif. Tiga orang guru aliran perdana ditemu bual dan data dianalisis menggunakan kaedah analisis tema berpandukan model pengajaran Le Francois. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat kepelbagaian kaedah yang digunakan iaitu pembelajaran secara koperatif, pembelajaran secara aktif, pembelajaran Non-Directive Teaching Model, kaedah bercerita dan kaedah pengajaran bersama (co-teaching). Antara kelebihan amalan pedagogi inklusif adalah peningkatan kemahiran sosial murid dari aspek keyakinan diri, bekerjasama, penyertaan bersama, perkongsian idea, dan berdikari. Kepentingan kajian ini telah memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran menerusi akomodasi persekitaran yang menyokong perkembangan kemahiran sosial murid berdasarkan peluang pembelajaran yang disediakan oleh guru.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2021-02-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/666
10.47405/mjssh.v6i2.666
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 6 No 2 (2021); 197 - 210
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/666/495
 
Rights Copyright (c) 2021 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library