Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Tahap Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Hubungannya Dengan Tahap Komitmen Guru
 
Creator Awangku Amin, Dayangku Rodzianah
Mohd Hamzah, Mohd Izham
 
Description Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan instruksional guru besar dan tahap komitmen guru. Selain itu, kajian ini juga dilaksanakan untuk mengenal pasti hubungan antara tahap amalan kepimpinan instruksional guru besar dengan komitmen guru sekolah rendah di daerah Beaufort. Kaedah tinjauan kajian dipilih berbentuk kuantitatif yang melibatkan sampel kajian seramai 278 orang guru dari 54 buah sekolah rendah di daerah Beaufort. Instrumen soal selidik yang diedarkan telah diadaptasi dan disesuaikan daripada alat ukuran Principal Intructional Management Rating Scale (PIMRS) dan Collarelli dan Bishop (1990). Objektif kajian diperolehi dengan menganalisa data menggunakan perisian SPSS versi 25 dengan menjalankan analisis deskriptif dan analisis inferensi iaitu ANOVA sehala serta Korelasi Pearson. Hasil kajian ini menunjukkan amalan kepimpinan instruksional guru besar adalah tinggi menurut persepsi guru (Min = 4.39; s.p.= 0.524). Tahap komitmen guru juga adalah sangat tinggi (Min= 4.46; s.p.= 0.454). Analisis inferensi ujian ANOVA sehala menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kepimpinan instruksional guru besar dengan jenis sekolah guru di daerah Beaufort (p =0.034, p<0.05). Manakala, hasil ujian korelasi Pearson pula menunjukkan hubungan signifikan yang kuat antara tahap amalan kepimpinan instruksional guru besar dengan komitmen guru (r = 0.921). Implikasi kajian ini memberikan input kepada pemimpin sekolah amalan kepimpinan instruksional secara langsung dalam meningkatkan kualiti pengajaran guru. Kesimpulannya, persepsi guru sekolah rendah di daerah Beaufort terhadap amalan kepimpinan instruksional guru besar berada pada tahap yang tinggi. Hasil kajian ini diharap dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai kepimpinan instruksional secara langsung dan kepimpinan intruksional tidak langsung sebagai nilai tambah serta rujukan dalam bidang kepimpinan pendidikan di Malaysia.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2021-02-07
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/648
10.47405/mjssh.v6i2.648
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 6 No 2 (2021); 135 - 151
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/648/491
 
Rights Copyright (c) 2021 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library