Принципи фармакологічної терапії коморбідних захворювань у хворих з ортопедичною патологією

Innovative Biosystems and Bioengineering

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Принципи фармакологічної терапії коморбідних захворювань у хворих з ортопедичною патологією
Принципы фармакологической терапии коморбидных заболеваний у больных с ортопедической патологией
Principles of pharmacological therapy of comorbid diseases in patients with orthopedic pathology
 
Creator Prytula, Nataliya
Fedotova, Inga
Korzh, Iryna
 
Subject Коморбідність; рекомендації; консервативна терапія
Коморбидность; рекомендации; консервативная терапия
Comorbidity; recommendations; conservative therapy
 
Description Коморбідність — одна з провідних проблем клінічної практики. Взаємовплив захворювань, інволютивні процеси природного старіння та патоморфоз ліків значно змінюють клінічну картину та перебіг хвороби, характер і тяжкість ускладнень, обмежують або ускладнюють лікувально-діагностичний процес. Мета. Проаналізувати сучасну інформацію про наявні рекомендації щодо лікування коморбідних захворювань у пацієнтів із ортопедичною патологією. Методи. Подано огляд рекомендацій European Society of Cardiology, European Society of Hypertension, European Society for Vascular Surgery, Української гастроентерологічної асоціації й American diabetes association за період 2017–2019 рр. Результати. Визначено, що в стратегії лікування артеріальної гіпертензії першим етапом виділяють оптимізацію способу життя, а початкова терапія передбачає комбінацію двох препаратів. Ведення пацієнтів зі захворюванням артерій нижніх кінцівок пов’язано з підвищеним ризиком ускладнень із боку серцево-судинної системи. Тому профілактичні заходи мають першочергове значення. Гастропатії, індуковані прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, значно поширені в ортопедичній практиці. Тому необхідна адекватна гастропротекторна терапія для профілактики їхнього виникнення. Після встановлення діагнозу «цукровий діабет» слід модифікувати спосіб життя пацієнта одночасно з початком фармакотерапії. Препаратом вибору для лікування залишається метформін, у випадку протипоказань призначають ліки інших груп. У терапії невропатичного болю за умов цукрового діабету або переддіабету ефективними є лише фармакологічні стратегії лікування. Висновки. Здебільшого, супутню патологію за умов своєчасної діагностики та дотримання алгоритмів надання медичної допомоги можна з успіхом коректувати та лікувати. Правильно підібрана консервативна терапія дає змогу зменшити ризик виникнення пери- та післяопераційних ускладнень. 
Коморбидность — одна из ведущих проблем клинической практики. Взаимовлияние заболеваний, инволютивные процессы естественного старения и патоморфоз лекарств значительно изменяют клиническую картину и течение болезни, характер и тяжесть осложнений, ограничивают или затрудняют лечебно-диагностический процесс.Цель. Проанализировать современную информацию об имеющихся рекомендациях по лечению коморбидных заболеваний у пациентов с ортопедической патологией.Методы. Представлен обзор рекомендаций European Society of Cardiology, European Society of Hypertension, European Society for Vascular Surgery, Украинской гастроэнтерологической ассоциации и American Diabetes Association за период 2017–2019 гг.Результаты. Определено, что в стратегии лечения артериальной гипертензии первым этапом выделяют оптимизацию образа жизни, а начальная терапия предусматривает комбинацию двух препаратов. Ведение пациентов с заболеванием артерий нижних конечностей связано с повышенным риском осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому профилактические мероприятия имеют первоочередное значение. Гастропатии, индуцированные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, широко распространены в ортопедической практике. Поэтому необходима адекватная гастропротекторная терапия для профилактики их возникновения. После установления диагноза «сахарный диабет» следует модифицировать образ жизни пациента одновременно с началом фармакотерапии. Препаратом выбора для лечения остается метформин, в случае противопоказаний назначают лекарства других групп. В терапии невропатической боли при сахарном диабете или преддиабете эффективны только фармакологические стратегии лечения.Выводы. В основном, сопутствующую патологию при условии своевременной диагностики и соблюдения алгоритмов оказания медицинской помощи можно с успехом корректировать и лечить. Правильно подобранная консервативная терапия позволяет уменьшить риск возникновения пери- и послеоперационных осложнений.
Comorbidity is one of the leading problems in clinical practice. Interaction of diseases, involutive processes of natural aging and pathomorphosis of drugs significantly change clinical picture and course of the disease, the nature and severity of complications, limit or complicate the treatment and diagnostic process. Objective. To analyze current information on available recommendations for the treatment of comorbid diseases in patients with orthopedic pathology. Materials. An overview of the recommendations of the European Society of Cardiology, European Society of Hypertension, European Society for Vascular Surgery, Ukrainian Gastroenterological Association and American Diabetes Association for the period 2017–2019 is presented. Results. The first stage in the treatment of arterial hypertension is the lifestyle optimization, and the initial therapy of most patients with hypertension should be a combination of two drugs. Management of patients with lower extremity artery disease is associated with an increased risk of any cardiovascular events. Therefore, preventive measures are of particular importance. Gastropathies induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs are widespread in orthopedic practice. In the prevention of their occurrence, a well-chosen gastroprotective therapy is important. Once the diagnosis of diabetes is made, lifestyle modification should be started immediately along with the start of pharmacotherapy. Metformin remains the first-line drug for treatment, drugs of other groups can be prescribed when there are contraindications to metformin. In the treatment of neuropathic pain in diabetes or pre-diabetes, only pharmacological treatment strategies are effective. Conclusions. In most cases, a number of comorbidities with timely diagnosis and compliance with the algorithms of medical care can be corrected and treated. Properly selected conservative therapy can reduce the risk of peri- and postoperative complications.
 
Publisher Ортопедия, травматология и протезирование
Ортопедия, травматология и протезирование
ORTHOPAEDICS, TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS
 
Contributor


 
Date 2021-01-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Identifier http://otp-journal.com.ua/article/view/224045
 
Source Ортопедия, травматология и протезирование; № 4 (2020); 64-71
Ортопедия, травматология и протезирование; № 4 (2020); 64-71
ORTHOPAEDICS, TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS; № 4 (2020); 64-71
2518-1882
0030-5987
 
Rights Copyright (c) 2021 Nataliya Prytula, Inga Fedotova, Iryna Korzh
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library