Обізнаність жінок у постменопаузальному періоді про розвиток ризику остеопорозу (огляд літератури)

Innovative Biosystems and Bioengineering

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Обізнаність жінок у постменопаузальному періоді про розвиток ризику остеопорозу (огляд літератури)
Осведомленность женщин в постменопаузальном периоде о развитии риска остеопороза (обзор литературы)
Awareness of postmenopausal women about the risk of osteoporosis (literature review)
 
Creator Vyrva, Olena
 
Subject Постменопаузальний остеопороз; остеопоротичні переломи; опитування й анкетування; недоліки діагностики та лікування
Посментопаузальный остеопороз; остеопоротические переломы; опрашивание и анкетирование; недостатки диагностики и лечения
Postmenopausal osteoporosis; osteoporotic fractures; surveys; diagnostic and treatment limitations
 
Description Остеопороз — це системне захворювання скелета, що характеризується зменшенням кісткової маси та якісними змінами структури кістки, які призводять до збільшення її крихкості та підвищеного ризику переломів. Мета. Проаналізувати опубліковану інформацію щодо обізнаності жінок США, Європи та України про ризик розвитку остеопорозу в постменопаузальному періоді. Визначено, що загалом близько 50 % жінок у постменопаузальному періо­ді у більшості країн світу не отримують медикаментозну терапію для лікування остеопорозу та їм невідомо про різні варіанти лікування захворювання, 25 % пов’язують його лише з переломами стегнової кістки та хребта. На підставі опитувань виявлено, що більшість респондентів без діагнозу остеопороз мали один або декілька чинників ризику його розвитку. Остеопороз часто не діагностують поки не трапиться один або навіть декілька переломів. Саме тому ортопедами-травматологами, які найчастіше стикаються з патологічними переломами на фоні остеопорозу, запропоновані спеціальні протоколи для своєчасної діагностики захворювання та лікування «кришталевих переломів». Стандарти лікування вимагають, щоб жінки після перелому у віці 65–85 років пройшли скринінг та отримали остеотропну терапію протягом 6 міс. Проте діагностику та лікування остеопорозу протягом 6 і 12 міс. після переломів шийки стегнової кістки проведено лише в 17– 23 % опитаних. Невірні уявлення про причини та наслідки переломів у жінок у постменопаузальному періоді в поєднанні з недостатнім інформуванням з боку медпрацівників, указують на низьку увагу населення та системи охорони здоров’я загалом до питань остеопорозу в усіх країнах. Для жінок із високим ризиком переломів на фоні остеопорозу (частота переломів у жінок виявилася в 3,1 разу вищою, ніж у чоловіків, і прогресивно збільшувалася у віці понад 50 років) забезпечення їхньої інформованості й обізнаності з проб­лемою є критично важливим профілактичним моментом, що суттєво може вплинути на позитивні зміни в питаннях боротьби з остеопорозом в усьому світі.
Остеопороз — это системное заболевание скелета, характеризующееся уменьшением костной массы и качественными изменениями структуры кости, которые приводят к увеличению ее хрупкости и повышенному риску переломов.Цель. Проанализировать опубликованную информацию об осведомленности женщин США, Европы и Украины о риске развития остеопороза в постменопаузальном периоде.Определено, что в целом около 50 % женщин в постменопаузальном периоде в большинстве стран мира не получают медикаментозную терапию для лечения остеопороза и им неизвестно о различных вариантах лечения заболевания, 25 % связывают его только с переломами бедренной кости и позвоночника. На основе опросов выявлено, что большинство респондентов без диагноза остеопороз имели один или несколько факторов риска его развития. Остеопороз часто не диагностируют, пока не случится один или даже несколько переломов. Именно поэтому ортопедами-травматологами, которые чаще всего сталкиваются с патологическими переломами на фоне остеопороза, предложены специальные протоколы для своевременной диагностики заболевания и лечения «хрустальных переломов». Стандарты лечения требуют, чтобы женщины после перелома в возрасте 65–85 лет прошли скрининг и получили остеотропную терапию в течение 6 мес. Однако диагностика и лечение остеопороза в течение 6 и 12 мес. после переломов шейки бедренной кости проведены только 17–23 % опрошенных. Неверные представления о причинах и последствиях переломов у женщин в постменопаузальном периоде в сочетании с недостаточным информированием со стороны медработников указывают на низкое внимание населения и системы здравоохранения в целом к вопросам остеопороза во всех странах. Для женщин, с высоким риском переломов на фоне остеопороза, (частота переломов у женщин оказалась в 3,1 раза выше, чем у мужчин, и прогрессивно увеличивалась в возрасте свыше 50 лет) обеспечение их информированности и осведомленности с проблемой является критически важным профилактическим моментом, что существенно может повлиять на положительные изменения в вопросах борьбы с остеопорозом во всем мире.
Osteoporosis is a systemic disease of the skeleton, characteri­zed by a decrease in bone mass and qualitative changes in bone structure, which lead to increased fragility and increased risk of fractures. Objective. To analyze the published information on the awareness of women in the United States, Europe and Ukraine about the risk of osteoporosis in the postmenopausal period. It is estimated that in general, about 50 % of postmenopausal women in most countries do not receive osteoporosis drug therapy and are unaware of the different treatment options for disease, 25 % associate it only with femur and spine fractures. Surveys have found that most respondents without a diagnosis of osteoporosis have had one or more risk factors for developing it, but osteoporosis is often not diagnosed until one or more fractures have occurred. That is why orthopedists-traumatologists, who most often face pathological fractures on the background of osteoporosis, have proposed special protocols for the timely diagnosis and treatment of fragile  fractures. Treatment standards require women aged 65–85 who have suffered a fracture to be screened and receive osteotropic therapy for 6 months. However, the diagnosis and treatment of osteoporosis for 6 and 12 months after femoral neck fractures received only 17–23 % of respondents. Misconceptions about the causes and consequences of postmenopausal women fractures, combined with insufficient information from health professionals, point to the low level of attention of the population and the health care system in general to osteoporosis in all countries. The incidence of fractures in women was 3.1 higher than in men and progressively increased the age 50+. For high risk fractures women due to osteoporosis ensuring their osteoporosis awareness is a critical preventive point. This is essentialy can influence positive changes in the fight against osteoporosis around the world. Osteoporosis is a systemic disease of the skeleton, characteri­zed by a decrease in bone mass and qualitative changes in bone structure, which lead to increased fragility and increased risk of fractures. Objective. To analyze the published information on the awareness of women in the United States, Europe and Ukraine about the risk of osteoporosis in the postmenopausal period. It is estimated that in general, about 50 % of postmenopausal women in most countries do not receive osteoporosis drug therapy and are unaware of the different treatment options for disease, 25 % associate it only with femur and spine fractures. Surveys have found that most respondents without a diagnosis of osteoporosis have had one or more risk factors for developing it, but osteoporosis is often not diagnosed until one or more fractures have occurred. That is why orthopedists-traumatologists, who most often face pathological fractures on the background of osteoporosis, have proposed special protocols for the timely diagnosis and treatment of fragile  fractures. Treatment standards require women aged 65–85 who have suffered a fracture to be screened and receive osteotropic therapy for 6 months. However, the diagnosis and treatment of osteoporosis for 6 and 12 months after femoral neck fractures received only 17–23 % of respondents. Misconceptions about the causes and consequences of postmenopausal women fractures, combined with insufficient information from health professionals, point to the low level of attention of the population and the health care system in general to osteoporosis in all countries. The incidence of fractures in women was 3.1 higher than in men and progressively increased the age 50+. For high risk fractures women due to osteoporosis ensuring their osteoporosis awareness is a critical preventive point. This is essentialy can influence positive changes in the fight against osteoporosis around the world.
 
Publisher Ортопедия, травматология и протезирование
Ортопедия, травматология и протезирование
ORTHOPAEDICS, TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS
 
Contributor


 
Date 2021-01-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://otp-journal.com.ua/article/view/224065
 
Source Ортопедия, травматология и протезирование; № 4 (2020); 96-101
Ортопедия, травматология и протезирование; № 4 (2020); 96-101
ORTHOPAEDICS, TRAUMATOLOGY and PROSTHETICS; № 4 (2020); 96-101
2518-1882
0030-5987
 
Language ukr
 
Relation http://otp-journal.com.ua/article/view/224065/224230
 
Rights Copyright (c) 2021 Olena Vyrva
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library