El paper de l’experiència residencial en l’elecció d’entorn. Trajectòries residencials de centralització i suburbanització

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title El paper de l’experiència residencial en l’elecció d’entorn. Trajectòries residencials de centralització i suburbanització
Residential experience and residential location choice. An analysis of centralization and suburbanization residential trajectories
El papel de la experiencia residencial en la elección de entorno. Trayectorias residenciales de centralización y suburbanización
 
Creator Torrado, José Manuel; Departamento de Sociología, Universidad de Granada
Duque-Calvache, Ricardo; Departamento de Sociología, Universidad de Granada
Fuster, Nayla; Departamento de Sociología, Universidad de Granada
 
Subject
experiència residencial; elecció residencial; mobilitat residencial; àrees metropolitanes; retorn urbà; centralització; suburbanització

residential experience; residential location choice; residential mobility; metropolitan areas; back-to-the-city; centralization; suburbanization
Sociología; Sociología Urbana
experiencia residencial; elección residencial; movilidad residencial; áreas metropolitanas; retorno urbano; centralización; suburbanización
 
Description La importància de l’experiència residencial dels subjectes en les seves decisions de mobilitat és un fet reconegut; no obstant això, gairebé no existeixen estudis sobre aquest tema que tractin de quantificar l’efecte d’aquest bagatge residencial, i encara menys que tractin d’analitzar com pot modular les decisions de mobilitat. En el present treball responem precisament aquestes dues qüestions: com influeix l’experiència residencial prèvia dels subjectes amb els diferents entorns en l’elecció per aquests? i, el que és més rellevant, existeixen diferències en els determinants individuals d’elecció d’entorn residencial segons aquesta experiència prèvia? Per fer-ho, s’analitzen els determinants de la centralització i la suburbanització en les àrees metropolitanes espanyoles a partir de models logístics amb les dades de l’últim cens disponible. Es confirma que el fet de tenir experiència prèvia en els diferents entorns és un factor rellevant per moure’s cap a aquests, però no sols això, sinó que a més els determinants d’aquestes eleccions varien substancialment segons es tracti de moviments d’anada o tornada, la qual cosa apunta al fet que probablement tenen explicacions substancialment diferents.
The importance of residential experiences in mobility decisions is a well-known fact. However, there are fewer studies quantifying the effect of this residential background, and even less analyzing how it modulates mobility decisions. In this paper we answer two questions: how does previous residential experience with different environments influence residential location choice? And more important, are there differences in the individual triggers of choice according to such previous experience? To address these issues, the determinants of centralization and suburbanization in Spanish metropolitan areas are studied using logistic regression models on data from the last available census (2011). It is confirmed that previous experience in the different environments is a relevant factor to move towards them. Furthermore, mobility triggers vary substantially depending on previous residential experience with the environment, pointing out that first-time arrivals and return moves probably have different explanations.
La importancia de la experiencia residencial de los sujetos en sus decisiones de movilidad es un hecho reconocido, sin embargo, apenas existen estudios al respecto que traten de cuantificar el efecto de dicho bagaje residencial, y aún menos que traten de analizar cómo puede modular las decisiones de movilidad. En el presente trabajo respondemos precisamente a estas dos cuestiones: ¿cómo influye la experiencia residencial previa de los sujetos con los distintos entornos en la elección por los mismos? y, lo que es más relevante, ¿existen diferencias en los determinantes individuales de elección de entorno residencial según dicha experiencia previa? Para ello, se analizan los determinantes de la centralización y la suburbanización en las áreas metropolitanas españolas a partir de modelos logísticos con los datos del último censo disponible. Se confirma que el hecho de tener experiencia previa en los distintos entornos es un factor relevante para moverse hacia los mismos, pero no solo eso, sino que además los determinantes de dichas elecciones varían sustancialmente según se trate de movimientos de ida o vuelta, lo que apunta a que probablemente tengan explicaciones sustancialmente diferentes.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor

Proyecto coordinado de investigación Movilidad y ciudad real: dinámicas y cambios territoriales y sociales en España (CSO2014-55780-C3), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
 
Date 2021-01-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v106-n3-torrado-duque-fuster
10.5565/rev/papers.2865
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-27
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-27
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-27
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-27
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-27
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-27
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v106-n3-torrado-duque-fuster/2865-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v106-n3-torrado-duque-fuster/1044
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v106-n3-torrado-duque-fuster/1048
 
Rights Copyright (c) 2021 José Manuel Torrado, Ricardo Duque-Calvache, Nayla Fuster
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library