La sociologia de la vida quotidiana d’Ágnes Heller: importància i vigència per als estudis socials contemporanis

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La sociologia de la vida quotidiana d’Ágnes Heller: importància i vigència per als estudis socials contemporanis
Ágnes Heller’s sociology of everyday life: Importance and validity for contemporary social studies
La sociología de la vida cotidiana de Ágnes Heller: importancia y vigencia para los estudios sociales contemporáneos
 
Creator Márquez Pulido, Ulises Bernardino; Universidad Autónoma de Barcelona
 
Subject
marxisme; alienació; capitalisme; socialisme; revolució; política

marxism; alienation; capitalism; socialism; revolution; politics
Sociología de la vida cotidiana
marxismo; alienación; capitalismo; socialismo; revolución; política
 
Description En aquest treball fem una interpretació crítica del pensament sociològic d’Ágnes Heller, especialment dels seus estudis de la «vida quotidiana». En principi, duem a terme un primer acostament a les seves recerques i contextualitzem històricament els seus escrits, delimitem les obres que cal estudiar, específicament els textos que aborden el tema de la quotidianitat, i després fem un recompte del seu «trajecte biogràfic» i de les seves principals experiències que impulsen els seus estudis. En segon lloc, presentem les nostres interpretacions sobre les seves tesis, les seves problemàtiques i la rellevància en el seu context sociohistòric, els principals conceptes, categories i trets que proposa per caracteritzar allò quotidià. Concloem que investigar la importància de la «vida quotidiana» és una de les preocupacions centrals de l’obra de Heller. També plantegem que aprofundir i recontextualitzar les seves interpretacions resulta de radical importància per a la comprensió de les nostres societats contemporànies i, en aquest sentit, esmentem algunes de les problemàtiques que considerem rellevants i vigents per a la nostra època i que mereixen ser recuperades críticament, i proposem uns interrogants que ens suscita la seva obra. Al llarg de l’escrit, anem observant la seva reinterpretació del pensament de Marx, el seu distanciament del comunisme soviètic, del socialisme del seu país i del marxisme ortodox que dominava en la seva època, i a més destaquem la relació entre les seves experiències biogràfiques i les seves preocupacions teòriques.
In this paper I present a critical interpretation of Ágnes Heller’s sociological thought, I focus on her studies of «everyday life». I begin with an approach to her research and historically contextualize of her writings, I delimit the works that I am going to study, specifically her texts where she reflects on the everyday. I conclude that the study of «everyday life» is one of Heller’s central concerns, I suggest that it is of radical importance to deepen and recontextualize her research for the understanding of our contemporary societies. I mention some problems that I consider valid for our time and I suggest some questions which inspire me from her work. In the development of my writing I observe Heller’s reinterpretation of Marx, her separation from the Soviet communism, from the socialism of her country and from the orthodox Marxist thought which dominated in her time, I highlight the relationship between her personal experiences and her theoretical problems.
En este trabajo hacemos una interpretación crítica del pensamiento sociológico de Ágnes Heller, especialmente de sus estudios de la «vida cotidiana». En principio, llevamos a cabo un primer acercamiento a sus investigaciones y contextualizamos históricamente sus escritos, delimitamos las obras que hay que estudiar, específicamente los textos que abordan el tema de la cotidianidad, y luego hacemos un recuento de su «trayecto biográfico» y de sus principales experiencias que impulsan sus estudios. En un segundo momento, presentamos nuestras interpretaciones sobre sus tesis, sus problemáticas y la relevancia en su contexto sociohistórico, los principales conceptos, categorías y rasgos que propone para caracterizar lo cotidiano. Concluimos que investigar la importancia de la «vida cotidiana» es una de las preocupaciones centrales de la obra de Heller. También planteamos que profundizar y recontextualizar sus interpretaciones resulta de radical importancia para la comprensión de nuestras sociedades contemporáneas y, en este sentido, mencionamos algunas de las problemáticas que consideramos relevantes y vigentes para nuestra época y que merecen ser recuperadas críticamente, y proponemos unos interrogantes que nos suscita su obra. A lo largo del escrito, vamos observando su reinterpretación del pensamiento de Marx, su distanciamiento del comunismo soviético, del socialismo de su país y del marxismo ortodoxo que dominaba en su época, y además destacamos la relación entre sus experiencias biográficas y sus preocupaciones teóricas.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México
 
Date 2021-01-20
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v106-n3-marquez
10.5565/rev/papers.2866
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
Papers. Revista de Sociologia; Artículos en prensa; 1-26
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v106-n3-marquez/2866-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v106-n3-marquez/1045
 
Rights Copyright (c) 2021 Ulises Bernardino Márquez Pulido
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library