Деякі аспекти впровадження оборонного менеджменту в оборонних відомствах держав-членів НАТО

Innovative Biosystems and Bioengineering

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Деякі аспекти впровадження оборонного менеджменту в оборонних відомствах держав-членів НАТО
Некоторые аспекты внедрения оборонного менеджмента в оборонных ведомствах государств-членов НАТО
Some Aspects of Implementing Defense Management in Defense Ministries of NATO Member States
 
Creator Поляєв, А. І.; Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
 
Subject Оборонний менеджмент; спроможності; оборонне планування; оборонні процеси; бюджетне планування; НАТО.
Оборонный менеджмент; способности; оборонное планирование; оборонные процессы; бюджетное планирование; НАТО.
Defense management; capabilities; defense planning; defense processes; budget planning; NATO.
 
Description Однією з оперативних цілей оборонної реформи в Україні визначено впровадження процесу оборонного менеджменту у сфері оборони відповідно до євроатлантичних принципів та підходів. З метою успішної реалізації зазначеної цілі необхідне досконале вивчення досвіду держав-членів НАТО щодо розвитку оборонного менеджменту і його впровадження в Міністерстві оборони України.Метою статті є аналіз особливостей впровадження оборонного менеджменту, що застосовується в оборонних відомствах держав-членів НАТО.План дій партнерства з розбудови оборонних інституцій (PAP-DIB) передбачає посилення дії країн-партнерів з реформування і реструктуризації своїх оборонних інституцій, які задовольняли б як національні потреби, так і міжнародні зобов’язання цих країн.Серед основних цілей Плану дій були, зокрема, наступні:поглиблена оцінка ризиків для безпеки і національних оборонних потреб, узгоджена із забезпеченням і утриманням оперативно сумісних і економічно виправданих сил і засобів;дотримання міжнародних норм і стандартів в оборонному секторі, в тому числі щодо контролю за експортом;ефективні і прозорі процедури розміщення фінансових, матеріальних ресурсів, планування в оборонній сфері;ефективне управління оборонними видатками, а також соціально-економічними наслідками реструктуризації оборонного відомства;ефективні і прозорі кадрові структури в збройних силах;дієва міжнародна співпраця і добросусідські відносини з питань оборони і безпеки.Впровадження процесу оборонного менеджменту у Міністерстві оборони України відповідно до євроатлантичних принципів та підходів дасть змогу поєднати в єдиному безперервному процесі оборонне планування на основі спроможностей з плануванням та управлінням оборонними ресурсами, а також формуванням та виконанням державного бю¬джету в частині, що стосується Міністерства оборони України.
Одной из оперативных целей оборонной реформы в Украине является внедрение процесса оборонного менеджмента в сфере обороны в соответствии с евроатлантическими принципами и подходами. С целью успешной реализации этой цели необходимо доскональное изучение опыта государств-членов НАТО относительно оборонного менеджмента и перспектив его внедрения в Министерстве обороны Украины.Целью статьи является анализ особенностей практик оборонного менеджмента, применяемого в оборонных ведомствах государств-членов НАТО.План действий партнерства по строительству оборонных институтов (План ‑ PAP-DIB) предусматривает усиление действия стран-партнеров по реформированию и реструктуризации своих оборонных институтов, удовлетворяющих как национальным потребностям, так и международным обязательствам этих стран.Основные цели Плана следующие:углубленная оценка рисков для безопасности и национальных оборонных потребностей, согласованная с обеспечением и содержанием оперативно совместимых и экономически оправданных сил и средств;соблюдение международных норм и стандартов в оборонном секторе, в том числе контроль  экспорта;эффективные и прозрачные процедуры размещения финансовых и материальных ресурсов, а также планирование в оборонной сфере;эффективное управление оборонными расходами, а также социально-экономическими последствиями реструктуризации оборонного ведомства;эффективные и прозрачные кадровые структуры в вооруженных силах;действенное международное сотрудничество и добрососедские отношения по вопросам обороны и безопасности.Впровадження  процесу оборонного менеджменту у Міністерстві оборони України відповідно до євроатлантичних принципів та підходів дасть змогу поєднати в єдиному безперервному процесі оборонне планування на основі спроможностей з плануванням та управлінням оборонними ресурсами, а також формуванням та виконанням державного бю­джету в частині, що стосується Міністерства оборони України.Внедрение процесса оборонного менеджмента в Министерстве обороны Украины в соответствии с евроатлантическими принципами и подходами позволит совместить в едином непрерывном процессе оборонное планирование на основе возможностей с планированием и управлением оборонными ресурсами, а также формированием и исполнением государственного бюджета в части, касающейся Министерства обороны Украины.
One of the operational goals of defense reform in Ukraine is to implement the process of defense management in the defense sphere in accordance with Euro-Atlantic principles and approaches. In order to successfully achieve this goal, it is necessary to thoroughly study the experience of NATO member states in the development of defense management and its implementation in the Ministry of Defense of Ukraine.The aim of the article is to analyze the features of the implementation of defense management used in the defense agencies of NATO member states.The Partnership Action Plan of the Defense Institution Building (PAP-DIB) calls for strengthening the efforts of partner countries to reform and restructure their defense institutions to meet both national and international commitments.Among the main objectives of the Action Plan were, in particular, the following:in-depth assessment of risks to security and national defense needs, consistent with the provision and maintenance of interoperable and economically viable forces and means;compliance with international norms and standards in the defense sector, including export controls;effective and transparent procedures for allocating financial and material resources, planning in the defense sphere;effective management of defense spending, as well as the socio-economic consequences of the restructuring of the Defense Ministry;efficient and transparent personnel structures in the armed forces;effective international cooperation and good neighborly relations on defense and security issues.Implementation of the defense management process in the Ministry of Defense of Ukraine in accordance with Euro-Atlantic principles and approaches will allow combining in a single continuous process capacity planning based on capabilities with planning and management of defense resources, as well as formation and execution of the state budget.
 
Publisher National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniahovskyi
 
Contributor


 
Date 2021-01-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier http://znp-cvsd.nuou.org.ua/article/view/223664
 
Source Collection of the scientific papers of the Centre for Military and Strategic Studies of the National Defence University; Том 0, № 3-70 (2020); 70-74
Сборник научных трудов Центра военно-стратегических исследований НУОУ имени Ивана Черняховского; Том 0, № 3-70 (2020); 70-74
Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського; №3(70) 2020; 70-74
2304-2745
2304-2699
 
Language ukr
 
Relation http://znp-cvsd.nuou.org.ua/article/view/223664/223907
 
Rights Copyright (c) 2021 Collection of the scientific papers of the Centre for Military and Strategic Studies of the National Defence University
Copyright (c) 2021 Сборник научных трудов Центра военно-стратегических исследований НУОУ имени Ивана Черняховского
Copyright (c) 2021 Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського

 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library