Divisió del treball domèstic en les parelles a Espanya: conseqüències de les diferències educatives i les creences igualitàries de gènere de les dones

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Divisió del treball domèstic en les parelles a Espanya: conseqüències de les diferències educatives i les creences igualitàries de gènere de les dones
Division of housework within couples in Spain: consequences of educational differences and women’s gender-egalitarian beliefs
División del trabajo doméstico en las parejas en España: consecuencias de las diferencias educativas y las creencias igualitarias de género de las mujeres
 
Creator Canzio, Leandro Iván; Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Lausana
 
Subject
treball domèstic; igualtat de gènere; treball no remunerat; doing gender; especialització de la llar; diferències educatives; valors d’igualtat de gènere; hipogàmia femenina
sociology; economy; gender studies;
domestic work; gender equality; unpaid work; doing gender; household specialization; educational differences; gender-egalitarian values; female hypogamy

trabajo doméstico; igualdad de género; trabajo no remunerado; doing gender; especialización del hogar; diferencias educativas; valores de igualdad de género; hipogamia femenina
 
Description Les dones a Espanya tenen sovint un nivell educatiu més alt que les seves parelles masculines. No obstant això, la divisió de gènere del treball domèstic i del treball remunerat continua sent una de les més tradicionals d’Europa. Mitjançant l’Enquesta de Fecunditat (2018), s’han estudiat els efectes de les actituds igualitàries de les dones, els ingressos relatius dels membres de la parella, i les diferències educatives entre tots dos (considerant nou tipus possibles de parelles) en la divisió del treball domèstic. Es van contrastar dues teories sobre la divisió del treball domèstic: els recursos relatius i doing gender (fer gènere). Els resultats van mostrar un escàs suport cap a la primera, però una àmplia evidència a favor de la segona. Controlant per ingressos i treball relatiu (entre d’altres), només les dones amb estudis superiors fan menys treball domèstic. Tanmateix, això només ocorre quan no estan aparellades amb un home amb un baix nivell educatiu. Els homes augmenten la seva participació en les tasques domèstiques si guanyen més o igual que les dones, però no si elles són les principals proveïdores. No es va trobar influència de les actituds igualitàries de gènere. Aquests resultats contribueixen a entendre les conseqüències de les diferències educatives entre els membres d’una parella. Aquesta anàlisi, a més, és la primera que estudia els efectes de les actituds igualitàries de gènere en la divisió del treball domèstic a Espanya. Hi ha limitacions rellevants a causa de l’ús d’un indicador subjectiu. Els resultats s’han d’interpretar preferiblement com a indicis per a futures anàlisis amb Enquestes d’Ús del Temps.
Women in Spain are normally equally or more educated than their male partners. However, the gendered division of housework and paid work remains one of the most traditional ones in Europe. Using the 2018 Fertility Survey, I studied how the division of domestic work is affected by women’s egalitarian attitudes and partners’ relative incomes, and explored the effects of spouses’ educational differences, looking at nine possible couple compositions. Two theories of housework division were contrasted: relative resources and doing gender. The results provided little support for the former and wide evidence of the latter. After controlling for relative work and relative wages (among others), only highly educated women do less housework. Nevertheless, it only happens when they are coupled with men that are not low educated. The results suggest that there is more equity if women with upper secondary education also have highly educated partners, but the association is not clear. Simultaneously, men increase their housework contribution if they earn more or the same as women, but not when women are the main earners. No influence of gender-egalitarian attitudes was found. These results contribute to understanding the consequences of educational differences between partners and is the first one to study the effects of gender-egalitarian attitudes on housework division in Spain. Significant limitations must be considered, namely, because of the use of a subjective indicator. The results are best interpreted as pointers for future analyses with time use surveys.
Las mujeres en España tienen frecuentemente mayor nivel educativo que sus parejas masculinas. Sin embargo, la división de género del trabajo doméstico y del trabajo remunerado sigue siendo una de las más tradicionales de Europa. Mediante la Encuesta de Fecundidad (2018), se han estudiado los efectos de las actitudes igualitarias de las mujeres, los ingresos relativos de los miembros de la pareja, y las diferencias educativas entre ambos (considerando nueve tipos posibles de parejas) en la división del trabajo doméstico. Se contrastaron dos teorías acerca de la división del trabajo doméstico: los recursos relativos y doing gender (hacer género). Los resultados mostraron escaso respaldo hacia la primera, pero una amplia evidencia en favor de la segunda. Controlando por ingresos y trabajo relativo (entre otras), solo las mujeres con estudios superiores realizan menos trabajo doméstico. Sin embargo, esto solo ocurre cuando no están emparejadas con un hombre con bajo nivel educativo. Los hombres aumentan su participación en las tareas domésticas si ganan más o lo mismo que las mujeres, pero no si ellas son las principales proveedoras. No se encontró influencia de las actitudes igualitarias de género. Estos resultados contribuyen a entender las consecuencias de las diferencias educativas entre los miembros de una pareja. Este análisis, además, es el primero que estudia los efectos de las actitudes igualitarias de género en la división del trabajo doméstico en España. Hay limitaciones relevantes debido al uso de un indicador subjetivo. Los resultados deben interpretarse preferiblemente como indicios para futuros análisis con Encuestas de Uso del Tiempo.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor
Universitat Pompeu Fabra

 
Date 2020-12-04
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-canzio
10.5565/rev/papers.2750
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 59-94
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 59-94
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 59-94
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 59-94
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 59-94
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 59-94
2013-9004
0210-2862
 
Language eng
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-canzio/2750-pdf-en
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v106-n1-canzio/1098
 
Rights Copyright (c) 2020 Leandro Iván Canzio
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library