ARTISTS CHANTING - NARRATING EPIC POEMS PROFESSIONAL OR UNPROFESSIONAL?

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ARTISTS CHANTING - NARRATING EPIC POEMS PROFESSIONAL OR UNPROFESSIONAL?
NGHỆ NHÂN HÁT - KỂ SỬ THI CHUYÊN NGHIỆP HAY KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP?
 
Creator Nguyen Viet Hung
 
Subject Epic, artist, professionalism, performance
Sử thi, nghệ nhân, chuyên nghiệp, diễn xướng
 
Description Hô-me với những sáng tạo I-li-át, Ô-đi-xê đã có lịch sử hàng nghìn năm nhưng vấn đề Hô-me vẫn không bao giờ cũ kĩ với các thế hệ nhà nghiên cứu. Hô-me là nhà văn chuyên nghiệp hay nghệ sĩ dân gian? sáng tác sử thi của ông thuộc loại hình văn học viết hay truyền khẩu? câu thơ Hô-me là sáng tác tập thể hay của cá nhân nhà văn… vẫn là những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Chúng tôi đề cập đến Hô-me trong vai trò nghệ nhân, tác giả sưu tầm, biên soạn sử thi Hi Lạp để liên hệ với loại hình nghệ nhân sử thi ở Việt Nam. Việc tìm hiểu những nghệ nhân hát - kể sử thi dưới nhiều góc độ: xã hội – nghề nghiệp (chuyên nghiệp hay nghiệp dư?); dưới góc độ phương thức sáng tạo nghệ thuật (dân gian hay bác học?); dưới góc độ quan hệ diễn xướng – bối cảnh (nghi lễ hay không nghi lễ)... sẽ làm sáng tỏ những đặc điểm của nghệ nhân hát kể sử thi và bản chất của quá trình sáng tạo nghệ thuật; đồng thời cũng có thể có những gợi ý cho quá trình bảo tồn vốn sử thi của các tộc người.
Homer’s creative works Iliad, Odyssey have undergone a history of thousands of years, but the Homeric issues have never ceased to be new to generations of researchers. There still remain unanswered questions:  Was Homer a professional writer or a folk artist? Did his epical compositions belong to the written or oral literary genre? Were Homer's poems the works of a single poet or of many contributors? We refer to Homer as an artist, a collector and compiler of Greek epics in relation to the type of epic artists in Vietnam. A study of the artists chanting-narrating epic poems from various perspectives: society - profession (professional or amateur?), mode of artistic creation (folk or scholarly?), the relationship between performance and context (ritualistic or non-ritualistic?) ... will clarify the characteristics of the artists chanting - narrating epic poems and the nature of the artistic creation process, and probably put forward suggestions for the preservation of the epic repertoire of ethnic groups.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/881
10.47393/jshe.v10iSpecial.881
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 70-75
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 70-75
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/881/805
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library