THE FORM OF NARRATIVE DISCOURSE AND ENTRY INTO THE NOVEL “SO DO” BY VU TRONG PHUNG

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE FORM OF NARRATIVE DISCOURSE AND ENTRY INTO THE NOVEL “SO DO” BY VU TRONG PHUNG
HÌNH THÁI DIỄN NGÔN TRUYỆN KỂ VÀ MỘT LỐI DẪN VÀO TIỂU THUYẾT “SỐ ĐỎ” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG
 
Creator Nguyen Thanh Truong
 
Subject narrative discourse; novel; artistic thinking; So do; Vu Trong Phung
diễn ngôn truyện kể; tiểu thuyết; tư duy nghệ thuật; Số đỏ; Vũ Trọng Phụng
 
Description The narrative discourse is one of the fundamental issues of narratology. This artistic mode is like a substance connected with many different and contrary components in establishing  power for the literary fate. This means that the fictional variables in the story structure not only serve as the nucleus of the text’s coded schema but also construct discourse forms for a type of discourse. Accordingly, applying this framework as a navigating theoretical system to decode the novel “So do” by Vu Trong Phung from the narrator’s perspective and the time slices leads to the identification of the depths of changes in the writer’s artistic thinking.
Diễn ngôn truyện kể là một trong những vấn đề cơ bản của tự sự học. Phương thức nghệ thuật này như chất thể, gắn kết với nhiều yếu tố khác biệt và đối lập trong thiết chế quyền lực cho bản mệnh văn chương. Điều này có nghĩa, các biến thể hư cấu trong cấu trúc truyện kể vừa là hạt nhân cho bản lược đồ mật mã của văn bản, vừa giữ vai trò kiến tạo nên các hình thái diễn ngôn về một diễn ngôn. Theo đó, vận dụng khung tri thức này như một đường dẫn lí thuyết soi chiếu, giải mã tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng ở các phương diện ngôi kể và những mặt cắt thời gian trần thuật còn là hướng tới nhận diện chiều sâu tư tưởng của những thay đổi trong tư duy nghệ thuật của nhà văn.   
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/868
10.47393/jshe.v10iSpecial.868
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 174-180
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 174-180
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/868/799
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library