REFLECTION ON DIALOGIC FEATURES IN VIETNAMESE NOVELS OF THE EARLY 21ST CENTURY FROM BAKHTIN’S THEORY

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title REFLECTION ON DIALOGIC FEATURES IN VIETNAMESE NOVELS OF THE EARLY 21ST CENTURY FROM BAKHTIN’S THEORY
TỪ LÝ THUYẾT CỦA BAKHTIN, NGHĨ VỀ TÍNH ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XXI
 
Creator Thai Phan Vang Anh
 
Subject M. Bakhtin; dialogic feature; Vietnamese novels; the early 21st century; intersubjective; intertextuality; play.
M. Bakhtin, tính đối thoại, tiểu thuyết Việt Nam, đầu thế kỉ XXI, phức điệu, liên chủ thể, liên văn bản, trò chơi
 
Description As a focus of introduction since the early 1990s of the twentieth century, Bakhtin’s theroy has significantly influenced the research, criticism and writing activities of the Vietnamese literary circle. Bakhtin’s foundational concepts, especially the dialogical principle, have urged Vietnamese writers to renovate their thinking for novels and their forms of creativity. This article is based on Bakhtin's dialogue theory to identify the movements and renovations of Vietnamese novels in the early twenty-first century. Accordingly, many novels that have gone from “multiphonics” to “polyphony” in the narrative language tone not only demonstrate the intersubjective dialogic feature but also bear the intertextuality dialogic sense. Particularly, novels have been transformed into a language play with endless dialogues between storytellers and characters, among characters as well as among writers, characters and readers, etc.
Được tập trung giới thiệu kể từ đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, lí thuyết của Bakhtin kể từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động nghiên cứu, phê bình và cả sáng tác của giới văn học Việt Nam. Các quan niệm nền tảng của Bakhtin, đặc biệt là về nguyên lý đối thoại thôi thúc các nhà văn Việt Nam phải đổi mới tư duy tiểu thuyết, đổi mới hình thức sáng tạo. Bài báo này dựa vào lý thuyết về đối thoại của Bakhtin để nhận điện những vận động, đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI. Theo đó, nhiều tiểu thuyết đã đi từ tính đa thanh đến phức điệu, trong ngôn ngữ giọng điệu trần thuật; đã không chỉ mang tính đối thoại liên chủ thể mà còn mang tinh thần đối thoại liên văn bản, và đặc biệt đã biến tiểu thuyết thành một trò chơi ngôn ngữ với những đối thoại bất tận giữa người kể chuyện với nhân vật, giữa nhân vật với nhau, và giữa tác giả, nhân vật với người đọc…
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/864
10.47393/jshe.v10iSpecial.864
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 10-16
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 10-16
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/864/807
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library