CRIME AND PUNISHMENT IN THE NOVELS OF TA DUY ANH FROM CREATIVE CONSCIOUSNESS PERSPECTIVE

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title CRIME AND PUNISHMENT IN THE NOVELS OF TA DUY ANH FROM CREATIVE CONSCIOUSNESS PERSPECTIVE
TỘI ÁC VÀ TRỪNG PHẠT TRONG TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH NHÌN TỪ TÂM THỨC SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
 
Creator Ngo Minh Hien
Pham Thi Thu Huong
 
Subject Evil; Good and Evil; Good and Beauty; Crime and Punishment; creative consciousness; novels; hyperreality; Ta Duy Anh.
cái Ác; Thiện - Ác; Thiện - Mĩ; Tội ác và Trừng phạt; tâm thức sáng tạo; tiểu thuyết; ngụy hiện thực; Tạ Duy Anh.
 
Description By considering Crime and Punishment as the hidden principle of creating a hyperreality full of Evil, Ta Duy Anh has impressively posed and dealed with Crime and Punishment in his novels. Through revealing aspects of Evil and Crime, the writer has portrayed Evil, pointed out its nature and showed the difficulty in its both recognizing and eliminating. From seeing Crime as a sign of Evil to perceiving the bulge of a hidden protagonist in postmodern hyperreality, Ta Duy Anh has expressed his own conception and solution of Crime and Punishment. Explained from the creative consciousness of an artist and from Good - Evil and Good - Beauty, Ta Duy Anh has touched human aspiration, using Punishments, self-punishing with Repentance, or seeking the salvation of Beauty to eradicate evils.    
Bằng việc coi Tội ác và Trừng phạt như nguyên tắc ẩn chìm tạo nên một thứ ngụy hiện thực đầy rẫy cái Ác, Tạ Duy Anh đã đặt ra và giải quyết vấn đề Tội ác và Trừng phạt trong tiểu thuyết của mình một cách ấn tượng. Nhà văn đã vẽ nên chân dung cái Ác, chỉ rõ tính chất vừa khó được nhận diện vừa khó bị loại trừ của nó qua việc lật mở những khía cạnh của cái Ác và Tội ác. Từ việc coi Tội ác như chỉ dấu cho cái Ác đến nhận thức sự trương phình thành một đại nhân vật điều khiển sau màn trong hiện thực phì đại hậu hiện đại của cái Ác, Tạ Duy Anh đã thể hiện được quan niệm và cách giải quyết vấn đề Tội ác và Trừng phạt của riêng mình. Nhìn từ tâm thức sáng tạo, khi dùng Trừng phạt, tự trừng phạt bằng Sám hối, hay mong cầu sự cứu rỗi của cái Đẹp từ các góc độ Thiện - Ác và Thiện - Mĩ để giải trừ cái Ác, Tạ Duy Anh đã chạm được đến ước vọng chung của con người.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/860
10.47393/jshe.v10iSpecial.860
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 46-55
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 46-55
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/860/810
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library