USING WEBQUEST IN PROJECT BASED TEACHING “THE BEAUTY AND AMPLITUDE OF VIETNAMESE LANGUAGE THROUGH SOME ADVANCED LINGUISTIC FOLKS FOR 10TH GRADE STUDENTS” FOR THE DEVELOPMENT OF THE AESTHETIC CAPABILITY FOR STUDENTS

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title USING WEBQUEST IN PROJECT BASED TEACHING “THE BEAUTY AND AMPLITUDE OF VIETNAMESE LANGUAGE THROUGH SOME ADVANCED LINGUISTIC FOLKS FOR 10TH GRADE STUDENTS” FOR THE DEVELOPMENT OF THE AESTHETIC CAPABILITY FOR STUDENTS
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP WEBQUEST TRONG DỰ ÁN “SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT QUA MỘT SỐ BÀI CA DAO NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THẨM MĨ CHO HỌC SINH
 
Creator Tran Thuy Anh
 
Subject projects based teaching, webquest methods, aesthetic capability, mother tongue, folklore
dạy học dự án; phương pháp WebQuest; năng lực thẩm mĩ; tiếng mẹ đẻ; văn học dân gian.
 
Description On the basis of a teaching project, with the support of the webquest method, studying the richness and beauty of vietnamese language, aiming to develop the capability of the learners for meeting the requirements of renovative education program in high school, this article focuses on analyzing the manifestations of the students' aesthetic capability through teaching folks and folklore. The explanations presented in this article are the method of self-study and creation of students under the guidance, support, and references supporting from teachers; hence conveying the beauty and humanity values ​​to nurture students minds, awake the students' love and responsibility towards their mother tongue.
Trên cơ sở một dự án dạy học, với sự hỗ trợ của phương pháp WebQuest, nghiên cứu về sự giàu và đẹp của tiếng Việt, hướng tới phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, bài viết tập trung phân tích các biểu hiện của năng lực thẩm mỹ của học sinh qua dạy học các văn bản ca dao, ngôn ngữ văn học dân gian . Những lý giải được trình bày trong bài viết là cách học sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu và sáng tạo dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp tài liệu tham khảo từ giáo viên; qua đó mong muốn truyền tải được cái đẹp và giá trị nhân văn để nuôi dưỡng tâm hồn học sinh, đánh thức tình yêu và trách nhiệm của học sinh đối với tiếng mẹ đẻ.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/852
10.47393/jshe.v10iSpecial.852
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 1-9
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 1-9
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/852/806
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library