THE SYMBOL “THE MOON” IN NGUYỄN DU’S THE TALE OF KIỀU

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE SYMBOL “THE MOON” IN NGUYỄN DU’S THE TALE OF KIỀU
BIỂU TƯỢNG BÓNG TRĂNG TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU
 
Creator Nguyen Quang Huy
 
Subject The Tale of Kiều; symbol “moon”; experienced subject; Thúy Kiều; negative space; figurative intentionality
Truyện Kiều; biểu tượng trăng; chủ thể trải nghiệm; Thúy Kiều; không gian âm tính; ý hướng tạo ảnh
 
Description The symbol “moon” is the most important cultural and artistic code in Nguyễn Du’s The Tale of Kiều. It exists in various shapes with different characteristics depending on social and psychological circumstances, mainly through the character Thúy Kiều. Through our survey and analysis, the “moon” in Nguyễn Du’s The Tale of Kiều proves to have  surpassed an ordinary natural image from the original text by Jin Yun Qiao [pseudonym of Qingxin Cairen (青心才人: Pure Heart Talented Man)]. The symbol is brimming with sentimental states and shades of life. More accurately, it pertains to physical and spiritual experiences in the secular world. First and foremost, we have discovered that through the subject of reflection and experience (Vương Thúy Kiều), the symbol “moon” is capable of expressing the deep layers of the subject’s ego. The specific goal of this article is to demonstrate the psychological and cultural implications of the “moon” by means of depicting its various manifestations in association with Thúy Kiều. However, it is necessary to place this analysis in general interrelations with other images and symbols in the text such as darkness, shades of the day, appearances of oil lamps, water element, the dream world, etc. All these components make up the negative space and the negative universe independent of the rest of the world. And the most important thing in these interrelations is the specific expression of the physical and spiritual states of the character Thúy Kiều. To reach our goals, we first focused on the text of the Tale of Kiều. Then, we referred to the related interdisciplinary theoretical views from Cultural Semiotics, Existential Phenomenology and Matter Psychoanalysis.
Biểu tượng “trăng” là mã văn hóa – nghệ thuật quan trọng bậc nhất trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Nó hiện diện trong nhiều hình thù, đặc điểm khác nhau tùy theo các hoàn cảnh xã hội – tâm giới, chủ yếu qua nhân vật Thúy Kiều. Qua khảo sát và phân tích, “trăng” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du đã vượt qua một hình ảnh thiên nhiên thông thường từ văn bản gốc của Thanh Tâm Tài Nhân. Nó trĩu nặng các trạng thái tình cảm và các sắc thái sống. Đúng hơn, nó gắn liền với các trải nghiệm tinh thần và thể xác ở thế giới trần tục. Quan trọng nhất, chúng tôi cho rằng, qua chủ thể soi ngắm và trải nghiệm – Vương Thúy Kiều – biểu tượng “trăng” đã biểu đạt các tầng sâu của cái tôi chủ thể. Mục tiêu cụ thể của bài viết này, qua sự mô tả các biểu hiện khác nhau của “trăng” trong liên hệ với Thúy Kiều, chúng tôi chỉ ra các ý nghĩa về tâm lí, văn hóa của chúng. Tuy nhiên, cần phải đặt sự phân tích này trong các tương quan mang tính tổng thể từ các hình ảnh và biểu tượng khác trong văn bản như: bóng đêm, trang thái biểu hiện của ngày, các biểu hiện của bóng đèn, yếu tố nước, thế giới mộng, v.v. Những thành phần này tạo nên không gian âm tính, vũ trụ âm tính độc lập với thế giới còn lại. Và quan trọng nhất trong tương quan này là biểu hiện cụ thể các trạng thái tâm và thể của nhân vật Thúy Kiều. Để làm được những điều này, trước hết, chúng tôi tập trung vào văn bản Truyện Kiều. Sau đó, tham chiếu các quan điểm lí thuyết liên ngành từ Kí hiệu học văn hóa, Hiện tượng học hiện sinh và Phân tâm học vật chất có liên quan.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/837
10.47393/jshe.v10iSpecial.837
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 63-69
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 63-69
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/837/797
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library