THE PREWORD (SAPO) IN THE INTERVIEW WORK IN DANANG NEWSPAPER

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE PREWORD (SAPO) IN THE INTERVIEW WORK IN DANANG NEWSPAPER
LỜI MỞ ĐẦU (SAPO) TRONG TÁC PHẨM PHỎNG VẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG
 
Creator Tran Thi Tuyet
Le Van Truc Ly
 
Subject Prologue; introductions; foreword; preface; interview article; Da Nang Newspaper.
Lời mở đầu; phần giới thiệu; phi lộ; sapo; tác phẩm phỏng vấn; Báo Đà Nẵng.
 
Description Interview article is a conversation between a journalist and an interviewee about an event, current affairs or a person of public interest. Among the interviewing elements such as subject, interviewee, question, answer, title, preface (sapo), information box (box) and images, sapo plays the role important. Sapo, also known as a prologue, a quote, a preface, an introduction, a roadmap summarizing the main content of the article. Through the survey, we found that there are three types of sapo that often appear in interview articles: sapo which introduced subject and/or interviewee; sapo which provided the reason, context of the interview, and sapo which stated the biography and achievement of the interviewee. This article focuses on sapo research in interview articles published in Da Nang Newspaper 2017, 2018 and 2019. The article also gives some suggestions on using sapo to improve the quality of interview articles in Da Nang Newspaper, meeting the increasing information needs of readers.
Tác phẩm phỏng vấn là cuộc đối thoại giữa nhà báo và người trả lời phỏng vấn về sự kiện, vấn đề thời sự hoặc nhân vật mà công chúng quan tâm. Trong các yếu tố cấu thành tác phẩm phỏng vấn như: đề tài, đối tượng trả lời phỏng vấn, câu hỏi, câu trả lời, tít, lời mở đầu (sapo), hộp thông tin (box) và ảnh, sapo giữ vai trò quan trọng. Sapo hay còn gọi là lời mở đầu, lời dẫn, lời tựa, phần giới thiệu, phi lộ tóm tắt nội dung chính của bài báo. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy có 3 dạng sapo thường xuất hiện trong tác phẩm phỏng vấn là: sapo nêu chủ đề, nhân vật trả lời phỏng vấn; sapo nêu lý do, bối cảnh phỏng vấn và sapo nêu tiểu sử, thành tích người trả lời phỏng vấn. Bài viết này tập trung nghiên cứu sapo trong tác phẩm phỏng vấn báo in trên Báo Đà Nẵng năm 2017, 2018 và 2019. Bài viết cũng đưa ra một số gợi ý về việc sử dụng sapo nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm phỏng vấn trên Báo Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/836
10.47393/jshe.v10iSpecial.836
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 181-187
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 181-187
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/836/818
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library