METAFICTION AND DROSTE EFFECT IN THE NOVEL “IF ON A WINTER’S NIGHT A TRAVELER” BY ITALO CALVINO

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title METAFICTION AND DROSTE EFFECT IN THE NOVEL “IF ON A WINTER’S NIGHT A TRAVELER” BY ITALO CALVINO
SIÊU HƯ CẤU VÀ HIỆU ỨNG DROSTE TRONG TIỂU THUYẾT NẾU MỘT ĐÊM ĐÔNG CÓ NGƯỜI LỮ KHÁCH CỦA ITALO CALVINO
 
Creator Nguyen Phuong Khanh
 
Subject Metafiction; Droste effect; postmodernism; role of readers; decontruction; the death of the author.
Siêu hư cấu; hiệu ứng Droste; Hậu hiện đại; vai trò của người đọc; Giải cấu trúc; Cái chết của tác giả
 
Description If on a winter's night a traveler is considered one of the greatest novels by Italian writer Italo Calvino. Published in 1979, this literary work, which belongs to the postmodernist narrative style in the form of a frame story, tells about a reader trying to read a book with the same title from beginning to end. Much of the story’s content was written in the second-person’s narration, implying that “you” (the Reader) are the protagonist of the novel. Embedded inside are ten short stories (the loose ends of different novels) read by the main character, which causes the book to constantly switch between settings, narrators, and styles. If on a Winter’s Night a Traveler is truly a perfect illustration for the literary style characterized by metafiction and postmodernism. The novel is a conscious textual play with various techniques employed such as authorial role limitation, reader involvement in the plot line, open structure, non-linearity, fragmentation, multiplicity, and intertextuality. By effectively using these devices, Calvino deconstructs the traditional novel form and creates a new structure which shows a parallel between the processes of writing and reading a text. Calvino acts as the supreme game-master taking control of both the characters and the real players, who have been pushed into this game-like novel. This article focuses on analyzing the charactericstics of metafiction, the Droste effect and deconstruction in Calvino’s novel If on a winter's night a traveler, thereby helping to grasp his playful language and his narrative techniques as well as to discover his metafictional discourse.
Tiểu thuyết Nếu một đêm đông có người lữ khách được xem là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của nhà văn Ý Italo Calvino xuất bản năm 1979, mang phong cách hậu hiện đại, với cấu trúc truyện lồng khung, kể về chuyện một người đang cố đọc hết cuốn sách có tên y hệt. Phần lớn nội dung câu chuyện được viết theo lời kể ở ngôi thứ hai, có nghĩa “bạn” (Người đọc) là nhân vật chính của tiểu thuyết. Lồng ghép bên trong có mười mẩu chuyện (những phần dang dở của các cuốn tiểu thuyết khác nhau) được đọc bởi nhân vật chính khiến khiến bối cảnh, người kể chuyện và phong cách kể chuyện liên tục chuyển đổi. Nếu một đêm đông có người lữ khách thực sự là minh họa điển hình cho kiểu văn chương siêu hư cấu và chủ nghĩa hậu hiện đại. Cuốn tiểu thuyết là một trò chơi văn bản với các kĩ thuật khác nhau như hạn chế vai trò tác giả, đưa người đọc tham gia vào cốt truyện, cấu trúc mở, phi tuyến tính, phân mảnh, đa bội hóa và liên văn bản. Bằng cách sử dụng hiệu quả các thủ pháp này, Calvino giải kiến tạo hình thức tiểu thuyết truyền thống và tạo ra một cấu trúc mới, trong đó bao gồm song song quá trình viết và đọc văn bản. Calvino đóng vai trò là bậc thầy sáng tạo trò chơi, người điều khiển được cả nhân vật và độc giả, những người vốn bị đẩy vào cuốn tiểu thuyết giống như trò chơi này. Bài viết tập trung phân tích các đặc trưng siêu hư cấu, hiệu ứng Droste và tinh thần giải cấu trúc biểu hiện trong tác phẩm Nếu một đêm đông có người lữ khách, thông qua đó đi đến nắm bắt được trò chơi ngôn ngữ và các thủ pháp kể chuyện của nhà văn, khám phá được diễn ngôn siêu hư cấu của Calvino.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/738
10.47393/jshe.v10iSpecial.738
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 95-104
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 95-104
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/738/800
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library