PORTRAIT OF THE CHARACTER PUGACHEV IN A.S. PUSHKIN’S NOVEL THE CAPTAIN’S DAUGHTER: FROM THE ORIGINAL TO THE TRANSLATION

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title PORTRAIT OF THE CHARACTER PUGACHEV IN A.S. PUSHKIN’S NOVEL THE CAPTAIN’S DAUGHTER: FROM THE ORIGINAL TO THE TRANSLATION
CHÂN DUNG NHÂN VẬT PUGACHEV TRONG TIỂU THUYẾT NGƯỜI CON GÁI VIÊN ĐẠI ÚY CỦA A.S. PUSHKIN: TỪ NGUYÊN TÁC TỚI BẢN DỊCH
 
Creator Vu Thuong Linh
 
Subject Novel; The Captain's Daughter; Pugachev; portrait; original; translation.
tiểu thuyết, Người con gái viên đại úy, Pugachev, chân dung, nguyên tác, bản dịch
 
Description The novel The Captain's Daughter by Pushkin has been acknowledged by researchers as a prose encyclopedia about Russian life in the late 18th century. In this work, Pushkin proved himself not only a responsible historian, but also a talented portrait painter. This article is aimed at clarifying the art of creating the portrait of the character Pugachev in Pushkin's novel The Captain's Daughter. By making a comparison between the original and the translation by Professor Cao Xuan Hao, we have found that the translator has made fairly accurate depictions of the characters. However, there remain some limitations in the Vietnamese translation, including the incorrect translation of several portrait features of the characters and the omission of some details. These drawbacks, on the one hand, have reduced the expressiveness of the characters’ portraits; on the other hand, they have hindered the readers from fully perceiving the spirit of the original work.
Tiểu thuyết Người con gái viên đại úy của Pushkin được các nhà nghiên cứu đánh giá là “cuốn bách khoa toàn thư” bằng văn xuôi về đời sống Nga cuối thế kỉ XVIII. Trong tác phẩm này, Pushkin không chỉ thể hiện mình là một nhà nghiên cứu lịch sử đầy trách nhiệm, mà còn là một bậc thầy vẽ chân dung. Bài viết của chúng tôi hướng đến làm rõ nghệ thuật xây dựng chân dung nhân vật Pugachev trong tiểu thuyết Người con gái viên đại úy của A.S. Pushkin. Trên cơ sở đối chiếu nguyên tác với bản dịch của giáo sư Cao Xuân Hạo, chúng tôi nhận thấy dịch giả đã tái phác họa tương đối chính xác chân dung nhân vật. Tuy nhiên, ở bản dịch Việt ngữ còn tồn tại những hạn chế như một số chi tiết miêu tả chân dung nhân vật bị sai lệch so với nguyên tác; một số chi tiết bị lược bớt. Những sai sót này một mặt làm giảm tính biểu cảm của chân dung nhân vật, mặt khác gây cản trở người đọc tiếp nhận đúng tinh thần của nguyên tác.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/687
10.47393/jshe.v10iSpecial.687
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 105-111
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 105-111
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/687/804
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library