THE CYCLIC AGRICULTURAL METHOD, RITUAL OF THE BRU - VAN KIEU ETHNIC GROUP IN TALES

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE CYCLIC AGRICULTURAL METHOD, RITUAL OF THE BRU - VAN KIEU ETHNIC GROUP IN TALES
LUÂN CANH TRÊN NƯƠNG RẪY, NGHI THỨC CỦA NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU TRONG TRUYỆN CỔ
 
Creator Dam Nghia Hieu
 
Subject The cyclic agricultural method, fields in the mountains, ritual, Bru- Van Kieu, tale.
luân canh, nương rẫy, nghi thức, Bru - Vân Kiều, truyện cổ.
 
Description The Bru- Van Kieu ethnic group lives in the high mountains, they survive by farming on the fields in the mountains. Their tales told that the ancestor's cyclic agricultural method was not only for food production but also for a ritual. That's how they reached an agreement with nature for long-term survival. In Bru Van Kieu's thinking, fields are images of the miniature universe, including the measurement of time and space. Bru- Van Kieu people practice land rotation through 4 stages: selecting land and burning fields; hole punching, seeding; weeding; harvest. The rituals corresponding to the stages include: the ritual of choosing fields, choosing burning dates; the ritual of the beginning of the season; the ritual of sowing; the ritual of praying for rain and mother rice. They practice primitive agricultural rites with the notion of prosperity. For Bru- Van Kieu ethnic group, ritual acts are closely associated with agricultural labor.
 
Người Bru - Vân Kiều là cư dân vùng núi cao, sống bằng nông nghiệp nương rẫy. Truyện cổ của họ kể về phương thức luân canh của tổ tiên như một nghi thức. Đó là sự thỏa thuận giữa tộc người với thế giới tự nhiên, vì hiện hữu bền vững. Trong tâm thức Bru - Vân Kiều, nương rẫy là hình chiếu của vũ trụ, nó vừa là đơn vị không gian, vừa là đơn vị thời gian. Người Bru - Vân Kiều thực hành nông nghiệp nương rẫy qua bốn khâu: chọn đất, đốt rẫy; chọc lỗ, tra hạt; làm cỏ; thu hoạch. Tương ứng là các nghi thức chọn đất rẫy, chọn ngày đốt rẫy, nghi thức khai rẫy, nghi thức trỉa hạt, nghi thức cầu mưa và các nghi thức về Mẹ lúa. Họ thực hành các nghi thức nông nghiệp sơ khai với ý niệm phồn thực, ở đó, hành vi lễ tiết chưa tách khỏi hoạt động lao động, mà thấm vào quy cách, tư thế, động tác lao động.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/662
10.47393/jshe.v10iSpecial.662
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 56-62
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 56-62
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/662/801
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library