Conversación en WhatsApp: aprendizaje y colaboración en lingua franca

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title

Conversación en WhatsApp: aprendizaje y colaboración en lingua franca

 
Creator Gómez, Dina Shirley; Universitat Pompeu Fabra
Shafirova, Liudmila; Universidad Pompeu Fabra Universidad Autónoma de Barcelona
 
Subject Educació, aprenentatge de llengües
WhatsApp, ús de MIM; aprenentatge col·laboratiu i informal; anàlisi conversacional; sabers lingüístics i disciplinaris
education, language learning
WhatsApp, use of MIM, collaborative and informal learning conversational analysis; linguistic and subject knowledge
educación, aprendizaje de idiomas
WhatsApp, uso de MIM; aprendizaje colaborativo e informal; análisis conversacional; saberes lingüísticos y disciplinarios
l'éducation, l'apprentissage des langues
WhatsApp, utilisation de MIM; apprentissage collaboratif et informel; analyse conversationnelle; connaissances linguistiques et disciplinaires
 
Description En aquest estudi de cas s'analitza una conversa de WhatsApp (WA) entre dues estudiants inscrites en una mateixa assignatura universitària i que utilitzen l'anglès com a lingua franca. Amb la intenció d'observar com s'estableixen els rols en un treball col·laboratiu mediat per Mobile Instant Messaging (MIM), s'aborden les dades des d'una perspectiva socioconstructivista, i tot emprant l'Anàlisi Conversacional (AC) per tal de descriure com es posicionen les dues estudiants, amb competències desiguals pel que fa quant a la llengua que fan servir i pel que fa a l'assignatura que comparteixen. A més a més, observem com al llarg de la seva interacció col·laborativa desenvolupen noves competències. L'estudi mostra les potencialitats dels sistemes de missatgeria mòbil per al desenvolupament de sabers disciplinaris i competències lingüístiques fora de l'aula.
This case study analyzes a WhatsApp (WA) conversation between two graduate students, enrolled in the same course, who use English as a lingua franca. With the intention of observing how roles are established in a collaborative work process via Mobile Instant Messaging (MIM), we approach the data from a social constructivist perspective, and use Conversational Analysis (CA) to describe the roles of two students with disparate profiles in terms of language ability and course content knowledge. In addition, we observe how during this interaction process new skills are developed. This project demonstrates the potential benefit of using mobile messaging systems in the development of subject knowledge and linguistic competencies outside the classroom.
En este estudio de caso se analiza una conversación de WhatsApp (WA) entre dos estudiantes, inscritas en una misma asignatura universitaria, quienes utilizan el inglés como lengua franca. Con la intención de observar el establecimiento de los roles en un trabajo colaborativo mediado por Mobile Instant Messaging (MIM), se abordan los datos desde una perspectiva socioconstructivista, y se emplea el Análisis Conversacional (AC) para describir cómo se posicionan las dos estudiantes con competencias desiguales en cuanto a la lengua que emplean y en cuanto a la asignatura que comparten. Además, observamos cómo a lo largo de su interacción colaborativa desarrollan nuevas competencias. El estudio muestra las potencialidades de los sistemas de mensajería móvil para el desarrollo de saberes disciplinarios y competencias lingüísticas fuera del aula.
Dans cette étude de cas examine une conversation WhatsApp (WA) entre deux étudiants, inscrits dans la même discipline universitaire, qui utilisent l'anglais comme lingua franca. Avec l'intention d'observer la mise en place des rôles dans un travail collaboratif à médiation messagerie instantanée mobile (MIM), les données sont examinées dans une perspective socio-constructiviste, et analyse conversationnelle (AC) est utilisé pour décrire la façon dont les deux étudiants sont positionnés puissances inégales relatives à la langue utilisée et que le sujet qu'ils partagent. En outre, nous avons observé tout au long de leur interaction collaborative développer de nouvelles compétences. L'étude montre le potentiel des systèmes de messagerie mobile pour le développement des connaissances et des compétences linguistiques disciplinaires en dehors de la salle de classe.
 
Publisher Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
 
Contributor 
Date 2016-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avaluacions anònimes
Analisi de conversa
Evaluaciones anónimas
Analisis de conversación
Peer-Reviewed Article
Conversation Analysis

Analyse de conversation
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v9-n4-gome-shafirova
10.5565/rev/jtl3.669
 
Source Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 9, No 4 (2016): November/December 2016; 23-40
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature; Vol 9, No 4 (2016): November/December 2016; 23-40
Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 9, No 4 (2016): November/December 2016; 23-40
2013-6196
 
Language spa
 
Relation http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v9-n4-gome-shafirova/669-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2016 Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library