(4) La (no)naturaleza del cuerpo - la muerte

Matèria. Revista internacional d'Art

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title (4) La (no)naturaleza del cuerpo - la muerte
 
Creator Solans, Piedad
 
Description Aquest assaig té la pretensió d’ocupar-se del cos com una construcció política, tècnica i imaginària, i per tant de subratllar-ne la seva condició artificial davant del seu sentit fisiològic més comú. Per això es parteix d’un punt de vista psicoanalític que l’analitza no des de la seva afirmació i positivitat sinó des de la seva pèrdua i negativitat. Així es presenta el problema de la pulsió de mort. En aquest context, el cos artístic sorgeix com el significant que constantement revela les tensions i fissures d’un sistema de poder esdevingut camp de representació a través de les seves operacions simbòliques. Des dels anys seixanta i fins l’actualitat, el cos en l’art mostra la seva ferida, la seva fractura i la seva deformació constitutives, i d’aquesta manera es paralitza en una aporia: allò que el destrueix i l’allò altre que el sublima és la mateixa violència.
The aim of this essay is to consider the body as a political, technical and imaginary construction, highlighting its artificial condition in contrast the more common physiological consideration. Therefore, I will base my work on this particular psychoanalytical point of view which analyses the body not from its affirmation and positiveness but from its loss and negativeness. In connection with this, I will also stress the problem of the drive of death. In this context, the artistic body appears as the signifier which constantly reveals the tensions and fissures of a system of power turned into a sphere of representation by its symbolic operations. From the sixties on, in art, the body has showed its wound, its constitutive fracture and deformation, and become paralysed on the aporia that it is destroyed but also sublimated, simultaneously, by the same violence.
Este ensayo tiene el objetivo de abordar la problemática del cuerpo como una construcción política, técnica e imaginaria, sustrayéndolo a una concepción natural y subrayando su constitución artificial. Para ello se parte de una proyección psicoananítica que no analiza el cuerpo desde su afirmación y su positividad, sino desde su pérdida y su negación, dando asimismo una relevancia al problema de la pulsión de muerte. Entramado en esta mirada, el cuerpo artístico aparece como el significante que constantemente revela y delata las tensiones y fisuras de un sistema de poder cuyas operaciones simbólicas lo convierten en campo de representación. El cuerpo en el arte desde los años sesenta hasta la actualidad muestra su herida, la fractura y la deformación que lo constituye, paralizado en la aporía de que la violencia que lo destruye es la misma que lo sublima.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Contributor
 
Date 2008-05-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/11421
 
Source Matèria. Revista internacional d'Art; No 2 (2002): Naturaleses; 223-233
2385-3387
1579-2641
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/11421/14211
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library