Estudio de las creencias de una futura maestra sobre la construcción del repertorio lingüístico a través de narrativas multimodales

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title

Estudio de las creencias de una futura maestra sobre la construcción del repertorio lingüístico a través de narrativas multimodales

 
Creator Cabré Rocafort, Míriam; Universitat de Barcelona
 
Subject
pràctica reflexiva, creences, narratives multimodals, repertori lingüístic, ensenyament i aprenentatge de llengües

reflective practice, beliefs, multimodal narratives, linguistic repertoire and teaching and learning languages
Didáctica de la lengua; Plurilingüismos Escolares; Enseñanza y aprendizaje de lenguas
Práctica reflexiva; creencias; narrativas multimodales; repertorio lingüístico; enseñanza y aprendizaje de lenguas

Práctica reflexiva, creencias, narrativas multimodales, repertorio lingüístico, enseñanza y aprendizaje de lenguas
 
Description La narrativa és una pràctica reflexiva que permet (re)pensar i atribuir sentit a les experiències i comprendre la complexitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge de llengües. L’objectiu és analitzar les creences d’una mestra en formació inicial sobre la construcció del repertori lingüístic i indagar sobre la seva projecció en les futures pràctiques docents. L’articulació de les creences es fa a partir de narratives multimodals, de les quals s’explora i verifica la seva eficàcia com a eina metodològica.L’estudi mostra que hi ha creences molt arrelades i d’altres més susceptibles de desestabilitzar. El subjecte ha construït nous marcs interpretatius sobre l’educació en llengües; així, el focus que hi havia sobre el domini d’una llengua s’ha desplaçat cap a la noció de desenvolupament del repertori lingüístic. Els processos reflexius han fet possible atribuir sentit a les seves experiències i mobilitzar i, en alguns casos, desestabilitzar creences que guiaran les seves futures actuacions a l’aula. 
Narrative is a reflective practice that allows people to (re)think and to give a sense to their experiences and to understand the complexity of language teaching and learning processes. The aim is to analyse beliefs of a teacher in training about the construction of the linguistic repertoire and to look into its projection in their future teaching. The data collection is carried out through multimodal narratives, whose efficacy has been explored and confirmed as a methodological tool. The study proves that there are rooted beliefs and other beliefs that are more susceptible to be destabilized. The subject has built new interpretative frameworks about language education. The focus on proficiency in a language has been displaced by the notion of linguistic repertoire development. The reflective processes have permitted to give a sense to her experiences and to mobilize or destabilize some beliefs that will guide her future actions and behaviour in classroom.
La narrativa es una práctica reflexiva que permite (re)pensar y atribuir sentido a las experiencias y comprender la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas. El objetivo es analizar las creencias de una maestra en formación inicial sobre la construcción del repertorio lingüístico e indagar sobre su proyección en las futuras prácticas docentes. La articulación de las creencias se lleva a cabo a partir de narrativas multimodales, de las que se explora y verifica su eficacia como herramienta metodológica.El estudio muestra que hay creencias arraigadas y otras más susceptibles de desestabilizar. El sujeto ha construido nuevos marcos interpretativos sobre la educación en lenguas: el foco que había sobre el dominio de una lengua se ha desplazado hacia la noción de desarrollo del repertorio lingüístico. Los procesos reflexivos han posibilitado atribuir sentido a sus experiencias y movilizar o desestabilizar creencias que guiarán sus futuras actuaciones en el aula.
La narrativa est une pratique réflexive qui permet (re) de penser et d'attribuer un sens aux expériences et comprendre la complétude des processus d'enseignement et d'apprentissage des langues. L'objectif est d'analyser les créations d'une maquette en formation initiale sur la construction du répertoire linguistique et d'indager sur la projection dans les futures pratiques docentes. L'articulation des créances se fait à partir de données narratives multimodales, de la recherche et de la vérification de l'efficacité comme outil méthodologique.El estudio muestra que hay creencias arraigadas y otras más susceptibles de desestabilizar. Le sujet a construit de nouveaux marcos interprétatifs sur l'éducation en langues: le foyer qui avait sur le domaine d'une langue est déplacé vers la notion de développement du répertoire linguistique. Les processus réflexifs ont permis d'attribuer un sens à leurs expériences et de déplacer les créations de créanciers qui guident leurs actions actuelles dans l'aula.
 
Publisher Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials
 
Contributor 
Date 2016-10-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avaluacions anònimes

Evaluaciones anónimas
Cualitativo, interpretativo, biográfico y narrativo
Peer-Reviewed Article 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v9-n3-cabre
10.5565/rev/jtl3.652
 
Source Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 9, No 3 (2016): August/September 2016; 50-68
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature; Vol 9, No 3 (2016): August/September 2016; 50-68
Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature; Vol 9, No 3 (2016): August/September 2016; 50-68
2013-6196
 
Language spa
 
Relation http://revistes.uab.cat/jtl3/article/view/v9-n3-cabre/652-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2016 Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library