RESEARCH SPECIAL SENTENCES IN THE COLLECTION "SHORT STORIES FROM FEMALE AUTHORS"

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RESEARCH SPECIAL SENTENCES IN THE COLLECTION "SHORT STORIES FROM FEMALE AUTHORS"
NGHIÊN CỨU CÂU ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN TẬP “TRUYỆN NGẮN HAY CÁC TÁC GIẢ NỮ”
 
Creator Trinh Quynh Dong Nghi
Le Thi Thanh
 
Subject Special sentence; structure; artistic value; literary works; rhetorical value; female personality
Câu đặc biệt; cấu trúc; giá trị nghệ thuật; tác phẩm văn học; tu từ; cá tính nữ.
 
Description A special sentence is an unusual sentence structure that carries many intentions of the user as well as multi-dimensional meanings for the recipient. The differences in the sentence structure are creatively manipulated by the authors in their short stories to show many valuable rhetorical content. The survey and analysis of special sentences in this article opens a more complete and accurate view of the impact of each particular sub-type of sentence in the text. The article has initially asserted the role and artistic value of a special sentence not only for literary works but also contributing to the manifestation of the female character in artistic creation.
Câu đặc biệt là một kiểu câu có cấu trúc khác thường và mang nhiều dụng ý của người sử dụng cũng như những hiệu quả ý nghĩa đa chiều đối với người tiếp nhận. Sự khác biệt về cấu trúc câu này được các tác giả nữ vận dụng sáng tạo trong truyện ngắn của mình nhằm thể hiện nhiều nội dung tu từ có giá trị. Việc khảo sát và phân tích câu đặc biệt trong bài viết này mở ra hướng nhìn nhận về tầm tác động của từng tiểu loại câu đặc biệt trong văn bản một cách đầy đủ, chính xác hơn. Bài viết đã bước đầu khẳng định vai trò, giá trị nghệ thuật của câu đặc biệt không chỉ đối với tác phẩm văn học mà còn góp phần bộc lộ cá tính nữ trong sáng tạo nghệ thuật.
 
Publisher The University of Danang - University of Science and Education (UD-UED)
 
Date 2020-09-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/280
10.47393/jshe.v10iSpecial.280
 
Source UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education; Vol. 10 No. Special (2020): UED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND EDUCATION; 133-142
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC ; 133-142
1859-4603
10.47393/jshe.v10iSpecial
 
Language vie
 
Relation http://jshe.ued.udn.vn/index.php/jshe/article/view/280/813
 
Rights Copyright (c) 2020 UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library