Strategiczny instrument czy instytucja społeczna? Zracjonalizowane mity uniwersytetu w percepcjach interesariuszy reform szkolnictwa wyższego w Polsce

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Strategiczny instrument czy instytucja społeczna? Zracjonalizowane mity uniwersytetu w percepcjach interesariuszy reform szkolnictwa wyższego w Polsce
 
Creator Shaw, Marta
 
Subject Educational Policy
Educational Reform
European Universities
University Autonomy
Higher Education Governance
Autopoiesis
Systems Theory
polityka edukacyjna
reformy edukacyjne
europejskie uniwersytety
autonomia uniwersytetu
zarządzanie w szkolnictwie wyższym
autopoiesis
teoria systemowa
 
Description European universities have come under reform pressures to make them instruments of social and economic development, compromising their earlier status as socially buffered institutions. The aim of this paper was to investigate the hypothesis that tensions and inconsistencies in recent higher education reforms in Poland trace back to a fundamental conflict between institutional and instrumental visions of the university. Findings suggest an intersection of „rationalized myths” that locks the university sector in a „corset” experienced by stakeholders more like a return to the Soviet past than the way of a better future. Seen through the lens of second-order systems theory, these findings problematize the assumption that the historically grounded institution of the university can be re-oriented as an instrument for achieving state priorities with a mere balance of carrots and state-of-the-art sticks.
Europejskie uniwersytety znalazły się pod presją reform, których celem jest uczynienie z nich instrumentów rozwoju społecznego i gospodarczego przy jednoczesnym zniesieniu statusu uczelni wyższych jako instytucji buforowanych społecznie. Celem artykułu jest zbadanie hipotezy, że napięcia i niekonsekwencje w dotychczasowych reformach szkolnictwa wyższego w Polsce mają swoje źródła w podstawowym konflikcie między instytucjonalną a instrumentalną wizją uczelni wyższej. Wyniki badań wskazują na przecinanie się „zracjonalizowanych mitów”, które zamykają sektor szkolnictwa wyższego w „gorsecie” odbieranym przez interesariuszy bardziej jako powrót do komunistycznej przeszłości niż droga ku lepszej przyszłości. Wyniki te, rozpatrywane z punktu widzenia teorii systemów drugiej fali, podważają założenie, iż historyczna instytucja uniwersytetu może zostać przekształcona w instrument służący realizacji priorytetów państwa dzięki zrównoważonej polityce nagród i kar.
 
Publisher Adam Mickiewicz University Poznan
 
Date 2019-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artykuł naukowy
Artykuł naukowy
 
Format application/pdf
 
Identifier http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/21940
10.14746/nisw.2019.1-2.8
 
Source Nauka i Szkolnictwo Wyższe; Nr 1-2(53-54) (2019): Badania, Publikacje i Kadra Akademicka; 251–287
1231-0298
 
Language pol
 
Relation http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/21940/21008
 
Rights Copyright (c) 2019 Marta Shaw
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library