La disposició classista dels entorns de residència a les principals conurbacions de Mèxic. Una aproximació des de les categories d’ocupació laboral

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La disposició classista dels entorns de residència a les principals conurbacions de Mèxic. Una aproximació des de les categories d’ocupació laboral
Social class and housing environments in Mexico main metropolitan areas. An approach from occupational categories
La disposición clasista de los entornos de residencia en las principales conurbaciones de México. Una aproximación desde las categorías de ocupación laboral
 
Creator Calonge Reillo, Fernando; Universidad de Guadalajara, México
 
Subject
territoris urbans; classes socials; segregació urbana; habitabilitat; entorns residencials

urban territories; social classes; urban segregation; living conditions; housing environments
Sociología urbana
territorios urbanos; clases sociales; segregación urbana; habitabilidad; entornos residenciales
 
Description En els últims decennis, s’ha incrementat l’interès per recuperar les anàlisis en termes de classe social vinculades a la posició dels diferents grups als espais urbans. Dins d’aquesta tendència, cobren especial força les recerques que es focalitzen a analitzar la constitució de les classes socials en els entorns de residència. L’objectiu d’aquest article consisteix a explorar de quina manera es produeix la distribució classista de la metròpoli atenent especialment als entorns de residència a les principals conurbacions mexicanes. Per fer-ho, es realitza una explotació i una anàlisi de l’Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH), Mèxic, prenent com a variable independent i expressiva de la classe social les agrupacions de les llars segons l’ocupació del cap de família, i com a variables dependents, diferents indicadors sobre la ubicació dels habitatges, l’habitabilitat o les formes d’accés a les residències. L’article situa la discussió sobre les classes socials i l’entorn de residència en el context llatinoamericà, i la seva contribució principal és ressaltar l’existència d’una esglaonada i ben definida estructura classista en el gaudi de l’espai urbà, amb les llars encapçalades pels directius i, en menor mesura, els professionals com els màxims beneficiaris. Així mateix, destaca l’existència d’importants nuclis rurals que s’estan incorporant a l’urbs i que, en ser majoritàriament precaris i deficitaris, són seu per a les llars d’agricultors i peons.
In the last decades there has been a growing interest to recover reflections on social classes that, by now, are dependent on the production of urban space. Within this trend, there are many contributions that analyze how social classes coalesce in the residence environments. The purpose of this paper consists in exploring the class nature of the metropolis, paying special attention to the housing environments in the main Mexican conurbations. The paper is based on an analysis of the National Survey on Households’ Revenues and Expenditures in Mexico. We consider as the independent variable that expresses social class the head of households’ occupation, and as dependent variables some indexes about housing location, about living conditions or about access to residences. The article revels a well demarcated social structuring of urban space, with households headed by managers and professionals at the top, and peasants and day laborers at the rear. It also reveals that households headed by peasants and day laborers are mostly accommodated in run down and semi-rural areas that are getting integrated in the recent urban expansion.
En los últimos decenios, se ha incrementado el interés por recuperar los análisis en términos de clase social vinculados a la posición de los diferentes grupos en los espacios urbanos. Dentro de esta tendencia, cobran especial fuerza las investigaciones que se focalizan en analizar la constitución de las clases sociales en los entornos de residencia. El objetivo de este artículo consiste en explorar de qué forma se produce la distribución clasista de la metrópoli atendiendo especialmente a los entornos de residencia en las principales conurbaciones mexicanas. Para hacerlo, se realiza una explotación y un análisis de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH), México, tomando como variable independiente y expresiva de la clase social las agrupaciones de los hogares según la ocupación de la jefatura de hogar, y como variables dependientes, distintos indicadores sobre la ubicación de las viviendas, la habitabilidad o las formas de acceso a las residencias. El artículo sitúa la discusión sobre las clases sociales y el entorno de residencia en el contexto latinoamericano, y su principal contribución estriba en resaltar la existencia de una escalonada y bien definida estructura clasista en el disfrute del espacio urbano, con los hogares encabezados por los directivos y, en menor medida, los profesionales como los máximos beneficiarios. Asimismo, se destaca la existencia de importantes núcleos rurales que se están incorporando a la urbe y que, al ser mayoritariamente precarios y deficitarios, son sede para los hogares de agricultores y peones.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor


 
Date 2020-06-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge
10.5565/rev/papers.2695
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 119-138
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 119-138
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 119-138
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 119-138
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 119-138
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 119-138
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge/2695-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v106-n1-calonge/900
 
Rights Copyright (c) 2020 Fernando Calonge Reillo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library