Les ètiques de l’empreabilitat en el programa de Garantia Juvenil a Espanya: una perspectiva discursiva

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Les ètiques de l’empreabilitat en el programa de Garantia Juvenil a Espanya: una perspectiva discursiva
The ethics of employability in the Youth Guarantee programme in Spain: a discursive perspective
Las éticas de la empreabilidad en el programa de Garantía Juvenil en España: una perspectiva discursiva
 
Creator Rodríguez Crespo, Carlos; Universidad Complutense de Madrid
Serrano Pascual, María Amparo; Universidad Complutense de Madrid
Martínez Sordoni, Laureano; Universidad Pública de Navarra
 
Subject
emprenedoria; desocupació juvenil; polítiques d’ocupació; programa de garantia juvenil; anàlisi de discurs; individualització de la vulnerabilitat

entrepreneurship; youth unemployment; employment policies; youth guarantee programme; discourse analysis; individualisation of vulnerability
Sociología; Sociología del trabajo; Psicología Social
emprendimiento; desempleo juvenil; políticas de empleo; programa de garantía juvenil; análisis de discurso; individualización de la vulnerabilidad
 
Description El paradigma emprenedor transcendeix la mera intervenció en el mercat de treball. Implica també un procés d’interpel·lació ètica, una política de producció de nous subjectes del treball (empreats). L’objectiu d’aquest article és explorar l’actual mutació política experimentada en les maneres de conceptualitzar la justícia en el treball. Per fer-ho s’analitzen les ètiques sociolaborals que proposen les polítiques d’emprenedoria, les ètiques de l’empreabilitat. A partir de l’anàlisi de discurs de textos normatius i polítics produïts en l’àmbit europeu i nacional que desenvolupen el programa de Garantia Juvenil i del seu vessant emprenedor, s’han identificat tres dels pilars que articulen aquestes ètiques de l’empreabilitat: producció de marcs despolitizadors amb els quals anomenar la vulnerabilitat; promoció d’una nova cultura del treball que reubica el conflicte a l’interior d’un mateix, i desplaçament i difuminació de les fronteres semàntiques de l’ocupació. Aquest treball conclou plantejant les implicacions d’aquesta transformació semàntica i política (de l’ocupació a l’empreació) en les maneres de pensar-nos i interpel·lar-nos com a societat. 
The paradigm of entrepreneurship goes beyond mere intervention in the labor market: it also implies a policy of production of new subjects. The aim of this article is to explore the current political mutation in the ways of conceptualizing justice at work. To this end, we have analyzed the socio-labour ethics that promote entrepreneurship policies, the ethics of entrepreneur-ability, through the study of the Youth Guarantee program. From the discourse analysis of the main normative and political texts produced at European and national level of this program and its entrepreneurial dimension, three of the pillars that articulate these empreabilidad ethics have been identified: the inexorable property of oneself; the normative engineering of the self and the articulation of the conflict within the subject. This work concludes stating the implications of this semantic and political transformation (from employment to employment) in the ways of thinking and questioning ourselves as a society.
El paradigma emprendedor transciende la mera intervención en el mercado de trabajo. Implica también un proceso de interpelación ética, una política de producción de nuevos sujetos del trabajo (empreados). El objetivo de este artículo es explorar la actual mutación política experimentada en los modos de conceptualizar la justicia en el trabajo. Para ello se analizan las éticas sociolaborales que proponen las políticas de emprendimiento, las éticas de la empreabilidad. A partir del análisis de discurso de textos normativos y políticos producidos en el ámbito europeo y nacional que desarrollan el programa de Garantía Juvenil y de su vertiente emprendedora, se han identificado tres de los pilares que articulan estas éticas de la empreabilidad: producción de marcos despolitizadores con los que nombrar la vulnerabilidad; promoción de una nueva cultura del trabajo que reubica el conflicto en el interior de uno mismo, y desplazamiento y difuminación de las fronteras semánticas del empleo. Este trabajo concluye planteando las implicaciones de esta transformación semántica y política (del empleo al empreo) en los modos de pensarnos e interpelarnos como sociedad. 
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Plan Nacional. Programa Excelencia
 
Date 2020-05-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez
10.5565/rev/papers.2797
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 31-58
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 31-58
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 31-58
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 31-58
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 31-58
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 106, Núm. 1 (2021); 31-58
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez/2797-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/downloadSuppFile/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez/968
 
Rights Copyright (c) 2020 Carlos Rodríguez Crespo, María Amparo Serrano Pascual, Laureano Martínez Sordoni
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library