Efectes secundaris i motivacions de les persones joves per escollir Formació Professional

Papers. Revista de Sociologia

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Efectes secundaris i motivacions de les persones joves per escollir Formació Professional
Secondary effects and motivation of young people to choose vocational training
Efectos secundarios y motivaciones de las personas jóvenes para escoger Formación Profesional
 
Creator Merino Pareja, Rafael
Martínez García, José Saturnino
Valls, Ona
 
Subject
educació secundària; itinerari formatiu; elecció escolar; desigualtat educativa

secondary education; training pathways; school choice; educational inequality
Sociología de la educación
educación secundaria; itinerario formativo; elección escolar; desigualdad educativa
 
Description Aquest article analitza primer les expectatives que tenen les persones joves en el seu últim any d’educació obligatòria respecte del camí que han de triar després de l’educació obligatòria, singularment entre l’opció acadèmica i l’opció professional. En segon lloc, estudia les motivacions de les persones joves que han escollit l’opció de la Formació Professional. Es parteix del marc teòric dels efectes secundaris de Boudon i del marc de la identificació amb la institució escolar. Es fan servir tècniques bivariades i multivariades per valorar les dades d’un estudi longitudinal que va començar el curs 2013-2014 amb una mostra de 2.056 joves. Els resultats principals són que el nivell d’estudis de la família i sobretot les notes influeixen en l’expectativa d’anar al Batxillerat o a la Formació Professional. La majoria de joves que escullen la Formació Professional tenen elevades motivacions expressives i instrumentals, i en general mostren també un elevat grau d’autonomia en les seves opcions professionals.
This article analyses young people’s expectations in their last year of compulsory education regarding which path to choose after completing compulsory education, particularly between academic and professional tracks. Secondly, it analyses the motivations of young people who have chosen the vocational training option. The theoretical framework is grounded in Boudon’s theory of secondary effects and identification with the school institution. Bivariate and multivariate techniques are used to analyse data from a longitudinal study that began in the academic year 2013-2014 with a sample of 2,056 young people. The main results are that the family’s educational level, but especially grades influence the expectation of going to high school or doing vocational training. The majority of young people who choose vocational training have high expressive and instrumental motivations and generally exhibit a large degree of autonomy in their vocational choices.
El presente artículo analiza primero las expectativas que tienen las personas jóvenes en su último año de educación obligatoria respecto al camino a elegir después de su educación obligatoria, singularmente entre la opción académica y la opción profesional. En segundo lugar, estudia las motivaciones de las personas jóvenes que han escogido la opción de la Formación Profesional. Se parte del marco teórico de los efectos secundarios de Boudon y del marco de la identificación con la institución escolar. Se utilizan técnicas bivariadas y multivariadas para valorar los datos de un estudio longitudinal que empezó en el curso 2013-2014 con una muestra de 2.056 jóvenes. Los principales resultados son que el nivel de estudios de la familia y sobre todo las notas influyen en la expectativa de ir al Bachillerato o a la Formación Profesional. La mayoría de jóvenes que escogen la Formación Profesional tienen elevadas motivaciones expresivas e instrumentales, y en general muestran también un elevado grado de autonomía en sus opciones profesionales.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
 
Contributor

Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades
Consorcio de Educación de Barcelona
Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo
 
Date 2020-04-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://papers.uab.cat/article/view/v105-n2-merino-martinez-valls
10.5565/rev/papers.2776
 
Source Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 2 (2020): Transiciones educativas y desigualdades sociales: una perspectiva sociológica; 259-277
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 2 (2020): Transiciones educativas y desigualdades sociales: una perspectiva sociológica; 259-277
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 2 (2020): Transiciones educativas y desigualdades sociales: una perspectiva sociológica; 259-277
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 2 (2020): Transiciones educativas y desigualdades sociales: una perspectiva sociológica; 259-277
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 2 (2020): Transiciones educativas y desigualdades sociales: una perspectiva sociológica; 259-277
Papers. Revista de Sociologia; Vol. 105, Núm. 2 (2020): Transiciones educativas y desigualdades sociales: una perspectiva sociológica; 259-277
2013-9004
0210-2862
 
Language spa
 
Relation https://papers.uab.cat/article/view/v105-n2-merino-martinez-valls/2776-pdf-es
 
Rights Copyright (c) 2020 Rafael Merino Pareja, José Saturnino Martínez García, Ona Valls
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library