ON THE ESSENCE AND DIFFERENT FORMS OF INTRODUCTION THE PRACTICAL-ORIENTATED TRAINING TO THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF THE FUTURE MATHEMATICS’ TEACHERS AT INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ON THE ESSENCE AND DIFFERENT FORMS OF INTRODUCTION THE PRACTICAL-ORIENTATED TRAINING TO THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF THE FUTURE MATHEMATICS’ TEACHERS AT INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
ПРО СУТНІСТЬ І РІЗНІ ФОРМИ ВПРОВАЖДЕННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІЙХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 
Creator Sinyukova, Helena
Chepok, Oleg
 
Subject teacher of Mathematics
teaching-learning process
practical-orientated training
institution of higher education
institution of general secondary education
учитель математики
освітній процес
практико-орієнтоване навчання
заклад вищої освіти
заклад загальної середньої освіти
 
Description Practical-orientated form of organization of teaching-learning process is one of the modern educational trends for all levels and all directions of education. It is obvious, by this, that such teaching-learning process must have different content and different forms of implementation on various levels and directions of education. The fact is bound up both with the general purpose of education in every separate direction and with age and psychological peculiarities of those who are going through the educational process. The authors consider practical-orientated training on the level of higher education a training directed onto the deliberate application of its results during the subsequent stages of training and during the subsequent professional activities.  The authors’ concept of the essence of practical-orientated teaching-learning process for future teachers of mathematics at institutions of higher education is represented in the paper. The concept has been created on the base of analyzing the possible directions of organization of practical-orientated teaching-learning process in mathematics for secondary education institutions students. At the present situation the authors suggest to redistribute credits and training material between subjects of higher mathematics and subjects of elementary mathematics and methods of teaching mathematics at general secondary education institutions in the way that eliminates the incontestable duplication in training material existing at present. By the authors’ opinion, the proposed redistribution will create the necessary pre-conditions for organizing the integrity system of practical-orientated training at the corresponding direction of higher education and will essentially improve the quality of the process of training as a whole. For the suggested concept the possible ways of its implementation to the real teaching-learning process are introduced. For the future teachers of mathematics at institutions of general secondary education it is advisable to begin the process of working out the corresponding experimental Educational Professional Program of training with the purpose of its subsequent approbation in the educational process.
 
Практико-орієнтоване навчання є одним із сучасних світових освітніх трендів для всіх рівнів і всіх напрямків освіти. У той же час, зрозуміло, що, як невід’ємна складова будь-якого сучасного освітнього процесу, для різних рівнів і різних напрямків освіти воно передбачає різне змістове наповнення та різні форми впровадження. Це залежить як від предмету навчання і загальної мети його опанування на кожному окремому рівні  і напрямку освіти, так і від вікових та психофізичних особливостей  тих, хто навчається. Автори розглядають практико-орієнтоване навчання на рівні вищої освіти як навчання, спрямоване на свідоме застосування його результатів на наступних етапах навчання та у подальшій професійній діяльності. У роботі представлено авторську концепцію сутності практико-орієнтованого навчання при підготовці у закладах вищої освіти майбутніх викладачів математики закладів загальної середньої освіти. Концепцію створено на основі аналізу різних можливих напрямків організації практико-орієнтованого процесу навчання математики учнів закладів загальної середньої освіти. Автори вважають, що, на даний час, доцільно було би перерозподілити кредити і відповідний навчальний матеріал між дисциплінами вищої математики і дисциплінами елементарної математики та методики викладання математики у закладах загальної середньої освіти таким чином, щоб унеможливити неминуче на даний час дублювання будь-якого навчального матеріалу. Це, безумовно, створило би  необхідні передумови для організації цілісної системи практико-орієнтованого навчання за відповідним напрямком вищої освіти, суттєво покращило би якість усього процесу навчання. Запропоновано можливі шляхи впровадження  представленої концепції у реальний навчальний процес. На думку авторів, результатами подальших досліджень у визначеному напрямку може бути розробка відповідних навчальних планів визначених інтегрованих начальних дисциплін, створення відповідної експериментальної ОПП підготовки майбутніх учителів математики закладів загальної середньої освіти у педагогічних закладах вищої освіти з метою їх наступної апробації у реальному навчальному процесі.
 
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2019-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/278
10.28925/2414-0325.2019.7.8
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 7 (2019); 78-86
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 7 (2019); 78-86
2414-0325
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/278/pdf
 
Rights Авторське право (c) 2019 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library