USAGE OF «GIM» SOFTWARE WHILE TEACHING "TECHNICAL MECHANICS" DISCIPLINE

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title USAGE OF «GIM» SOFTWARE WHILE TEACHING "TECHNICAL MECHANICS" DISCIPLINE
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «GIM» У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА»
 
Creator Devin, Vladlen
Tkachuk, Vasil
Skorobogatov, Dmytro
 
Subject Technical mechanics
theory of mechanisms and machines
kinematics
information technologies
software
GIM
технічна механіка
теорія механізмів і машин
кінематика
інформаційні технології
програма GIM
 
Description Technical Mechanics being a complex of fundamental general technical disciplines is the theoretical and scientific basis for the study and development of modern engineering. Using its laws and principles buildings, constructions, machines and equipment can be developed and researched. However, Technical Mechanics is the most difficult discipline to learn. The main difficulties of this course are based not only on the application of the principles of theoretical mechanics to complex mechanisms of different types but also the course stands out with its specific and particular features and also based on previously unknown terminology for students as well as is an introduction to the Mechanics of Machines in general. Difficulties in the acquisition of learning content are also caused by time constraints devoted to the study of this subject in higher technical educational institutions. Consequently, teaching Mechanical Engineering in today's context requires a widespread involvement of computer technologies into educational processes that meets the requirements of intensification of students’ individual study and diversifies forms and means of learning, motivates students and optimizes their learning process. The problem of the research is to identify the possibilities of intensifying the process of teaching Technical Mechanics which is a fundamental discipline for other special courses in Technical Institutes using computer training software GIM. The article justifies the feasibility of using GIM software during Technical Mechanics course by students of engineering and technical higher education institutions. GIM software is used during practical classes to support and supplement theoretical lectures; GIM functions as an educational supplementary tool to enhance students' knowledge. Training of first and second year students of general engineering disciplines based on GIM computer training program enhances the professional culture of the future specialist, stimulating his need for continuous self-improvement. New educational technologies are an effective method of teaching students and help better understanding of the subject, promotion and spreading of scientific knowledge
 
Технічна  механіка,  як комплекс фундаментальних загальнотехнічних дисциплін,  є  теоретичною  і  науковою  основою  вивчення  і  розвитку сучасної  техніки.  Користуючись  її  законами  і  принципами,  можуть  бути розроблені  і  досліджені  споруди,  конструкції,  машини  та  обладнання. Разом з тим,  технічна механіка є найбільш складною для засвоєння. Основні труднощі пов'язані з тим, що курс заснований не тільки на застосуванні законів теоретичної механіки до складних механізмів різного типу, але і відрізняється своєю специфікою та особливостями, базується на незнайомій раніше студентам термі-нології, є введенням в механіку машин в цілому. Засвоєння цього матеріалу утруднено і обмеженнями за часом, що відводиться на вивчення даного предмету у вищих технічних закладах освіти. Отже, викладення  технічної механіки в сучасних умовах вимагас широкого залучення комп’ютерних технологій до освітнього процесу, що відповідає вимогам інтенсифікації самостійної роботи студентів, урізноманітнює форми i засоби навчання, мотивує студентів та оптимізує процес їх навчання. Проблема дослідження полягає у виявленні можливостей інтенсифікації процесу навчання технічної механіки, яка є основоположною дисципліною для інших спеціальних дисциплін в технічному ВЗО, за допомогою використання навчальної комп'ютерної програми GIM. В тексті статті наводиться обґрунтування доцільності використання програми GIM під час вивченні дисципліни технічна механіка студентами інженерно-технічних вищих закладів освіти. Програмне забезпечення GIM використовується для того, щоб підтримувати і доповнювати теоретичні лекції, під час практичних занять,  GIM виступає в якості навчального додаткового інструменту для зміцнення знань, отриманих студентами. Навчання студентів молодших курсів загальнотехнічних дисциплін  на основі використання навчальної комп'ютерної програми GIM підвищує професійну культуру майбутнього фахівця, стимулюючи його потребу в постійному самовдосконаленні. Нові освітні технології є ефективним методом навчання студентів і сприяють кращому розумінню предмета, популяризації та поширенню наукових знань
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2019-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/273
10.28925/2414-0325.2019.7.2
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 7 (2019); 17-29
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 7 (2019); 17-29
2414-0325
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/273/pdf
 
Rights Авторське право (c) 2019 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library