COMPONENTS OF READINESS OF FUTURE TEACHERS OF NATURAL MATHEMATICAL DISCIPLINES TO THE APPLICATION OF VISUALIZATION TECHNOLOGIES IN SUBJECT-PROFESSIONAL ACTIVITY

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title COMPONENTS OF READINESS OF FUTURE TEACHERS OF NATURAL MATHEMATICAL DISCIPLINES TO THE APPLICATION OF VISUALIZATION TECHNOLOGIES IN SUBJECT-PROFESSIONAL ACTIVITY
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ КОМПОНЕНТІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
 
Creator Zhytienova, Natalya
 
Subject future teacher preparation
readiness components
naturally-mathematical disciplines
technologies of visualization
criteria and indicators of readiness
підготовка майбутнього вчителя
компоненти готовності
природничо-математичні дисципліни
технології візуалізації
критерії та показники готовності
 
Description The article highlights the components of the future teacher of natural and mathematical subjects' readiness for the use of visualization technologies in the educational process of the secondary school (motivational-value, cognitive, operational-activity, practical-activity, reflexive-evaluation). According to the components outlined, criteria are set and indicators through which the relevant criteria are reflected. Indicators of motivational value criterion include the desire to: realize the importance of using visualization technologies in the educational process; overcoming difficulties and volitional efforts in the process of introducing visualization technologies in the educational process; interest in acquiring knowledge, skills and skills in mastering new tools of visualization technologies and mastering new forms of learning using these technologies; display of creativity in solving professional problems. The cognitive criterion is represented by indicators of knowledge: psychological and age characteristics of pupils' perception of visual materials; didactic potential of imaging technologies; methods and rules of structuring, compaction and principles of distribution of educational material; the basics of design (rules and techniques of composition and color); classification of online visualization tools for use in the learning process; the system of requirements that the visualization used in the educational process must meet. The indicators of the operational-instrumental criterion include the following skills: effective presentation of educational material by creating cognitive visual anchors and visual metaphors; store received and processed visual information in an appropriate form; to transmit information for collective use in a clear visual way and in different visual formats; create your own visuals; apply a system of requirements for the creation of visual content; possess a wide range of tools. The practical-activity criterion is represented by the ability to: use visualization technologies in the process of lesson design, to adapt the ready didactic visual aids to the content and purpose of the lesson, the contingent of students; create objective tasks on ready-made visual materials, etc .; to justify the pedagogical expediency of using visualization technologies in the lesson; organize educational, research, reflexive and other activities of students with their use; to provide students with assistance appropriate to their needs. The last criterion is a reflexive evaluation, which requires a critical assessment of: the feasibility of forms and methods of teaching based on visualization technologies for their use in the educational process; the quality of their own preparation for the use of visualization technologies in the educational process and identifying ways to improve this training; monitoring of new methods and tools for creating visual materials; systematic correction of their own preparation for the use of visualization technologies in subject learning.
 
У статті висвітлено компоненти готовності майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації в освітньому процесі загальноосвітньої школи (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, практично-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний). Відповідно до окреслених компонентів встановлено критерії та окреслено показники через які відбиваються відповідні критерії. До показників мотиваційно-ціннісного критерію віднесено прагнення до: усвідомлення значущості використання технологій візуалізації в освітньому процесі; подолання труднощів і вольових зусиль у процесі запровадження технологій візуалізації в навчальному процесі; зацікавленості отримання знань, умінь і навичок щодо опанування нового інструментарію технологій візуалізації та освоєння нових форм навчання із застосуванням зазначених технологій; проявлення креативності в рішенні професійних завдань. Когнітивний критерій представлено показниками щодо знань: психологічних та вікових особливостей сприйняття учнями візуальних матеріалів; дидактичного потенціалу технологій візуалізації; методів і правил структурування, ущільнення та принципів розподілення навчального матеріалу; основ дизайну (правила і прийоми композиції і колористики); класифікації онлайнових інструментів візуалізації щодо застосування в навчальному процесі; системи вимог, якій повинна відповідати візуалізація, що використовується в освітньому процесі. До показників операціонально-інструментального критерію нами віднесені вміння: ефективного подання навчального матеріалу шляхом створення когнітивних візуальних якорів та візуальних метафор; зберігати отриману та перероблену візуальну інформацію у відповідній формі; передавати інформацію для колективного використання чітким візуальним способом і у різних візуальних форматах; створювати власні візуальні матеріали; застосовувати систему вимог до створення візуального контенту; володіти широким спектром інструментарію. Практично-діяльнісний критерій представлено вмінням: використовувати технології візуалізації в процесі проектування уроку, здійснювати адаптацію готових дидактичних візуальних засобів до змісту і мети уроку, контингенту учнів;  створювати предметні завдання на готових візуальних матеріалах тощо; аргументовано визначати педагогічну доцільність застосування технологій візуалізації на уроці; організовувати навчальну, дослідницьку, рефлексивну та іншу діяльність учнів з їх використанням; забезпечувати надання учням допомоги, адекватної їх потребам. Останнім критерієм є рефлексивно-оцінювальний, який передбачає критичну оцінку: доцільності форм і методів навчання на базі технологій візуалізації щодо їхнього застосування в освітньому процесі; якості власної підготовки до застосування технологій візуалізації у навчальному процесі і визначенні шляхів вдосконалення цієї підготовки; здійсненні моніторингу нових методів, інструментів для створення візуальних матеріалів; систематичної корекції власної підготовки до застосування технологій візуалізації у предметному навчанні.
 
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2019-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/270
10.28925/2414-0325.2019.7.13
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 7 (2019); 127-132
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 7 (2019); 127-132
2414-0325
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/270/pdf
 
Rights Авторське право (c) 2019 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library