FORMATION OF COMPETITIVENESS OF FUTURE IT SPECIALISTS BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title FORMATION OF COMPETITIVENESS OF FUTURE IT SPECIALISTS BY MEANS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
Creator Skorniakova, Olena
 
Subject information and communication technologies
competent approach
competitiveness
competitiveness of IT specialists
modeling of educational space
інформаційно-комунікаційні технології
компетентісний підхід
конкурентоспроможність
конкурентоспроможність ІТ-фахівців
моделювання освітнього простору
 
Description The article attempts to summarize the key approaches to the formation of competitiveness of future IT specialists by means of information and communication technologies. The theoretical aspects of a specialist's competitiveness are presented in the form of an analysis of common problems of competition and competitiveness. The definition of the term "specialist competitiveness" is offered, the understanding of competitiveness in relation to the specialist in the field of IT is specified. The review of the most effective pedagogical methods aimed at increasing the competitiveness of IT specialists is carried out and the necessity of application in the educational process of information and communication technologies is substantiated. Attention is drawn to the fact that training of future IT specialists is impossible without the creation of specific pedagogical conditions that provide the process of forming the future competitiveness of the future specialist in the field of IT. Experienced through a competitive outcome that ensured competitiveness between participants in the process; to create vocational-motivational work to activate the process of professional activity of the future time; application of innovative pedagogical technologies in the process of teaching; the success of professionals and the competitiveness of training itself. First of all, it is about creating a competitive educational environment that will ensure the development of competitive activity between the participants of the educational process; creation of a professional-motivational environment for activating the process of professional growth of the future specialist; application of innovative pedagogical technologies in the process of teaching; raising the professional level of teachers and the competitiveness of the educational institution itself. Methods with the use of information and communication technologies are described in the work, aimed at the formation of professional competences, communicative abilities of a specialist, such as the ability to interact with the environment, work in a team, be accountable to the team, which is a necessary component of the competitiveness of a specialist in the field of IT.
В статті здійснюється спроба узагальнення ключових підходів до формування конкурентоспроможності майбутніх ІТ-фахівців засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності фахівця представлені у вигляді аналізу загальних проблем конкуренції та конкурентоспроможності. Пропонується визначення поняття «конкурентоспроможність фахівця», уточнюється розуміння конкурентоспроможності стосовно фахівця у галузі ІТ. Досліджуються умови створення конкурентного освітнього середовища, що забезпечить розвиток конкурентної активності між учасниками освітнього процесу; створення професійно-мотиваційного середовища для активізації процесу професійного зростання майбутнього фахівця; застосування в процесі навчання інноваційних педагогічних технологій; підвищення рівня професійності викладачів і конкурентоспроможності самого закладу освіти. Здійснюється огляд найбільш ефективних педагогічних методів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності ІТ-фахівців і обґрунтовується необхідність застосування в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій. Звертається увага на те, що навчання майбутніх ІТ-фахівців неможливо без створення специфічних педагогічних умов, що забезпечують процес формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця. В першу чергу йдеться про створення конкурентного освітнього середовища, що забезпечить розвиток конкурентної активності між учасниками освітнього процесу; створення професійно-мотиваційного середовища для активізації процесу професійного зростання майбутнього фахівця; застосування в процесі навчання інноваційних педагогічних технологій; підвищення рівня професійності викладачів і конкурентоспроможності самого закладу освіти. Описані в роботі методи із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, спрямовані на формування фахових компетентностей, комунікативних здібностей фахівця, таких як вміння взаємодіяти з оточенням, працювати в колективі, нести відповідальність перед колективом, що є необхідною складовою конкурентоспроможності фахівця в галузі ІТ.
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Date 2019-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/267
10.28925/2414-0325.2019.7.9
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No. 7 (2019); 87-95
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; № 7 (2019); 87-95
2414-0325
 
Language ukr
 
Relation https://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/267/pdf
 
Rights Авторське право (c) 2019 Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library