Poet of a non-poetic age: "philosophy of life" іn K. Moskalets’ novel "Evening honey"

Literature and Culture of Polissya

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Poet of a non-poetic age: "philosophy of life" іn K. Moskalets’ novel "Evening honey"
Поет непоетичної доби: "філософія життя" в романі Костя Москальця "Вечірній мед"
 
Creator Bondarenko, Y. I.
 
Description The novel "Evening honey" by K. Moskalets uses an original approach to the depiction of an historical era. The author of the novel regards the lack of aesthetic taste and the domination of mass culture over elite culture as the key problems of the late 20 th – early 21 st century Ukraine. K. Moskalets uses the figure of the artist as the main symbol of the era; his internal state and social status help reveal the novelist’s philosophical and historical views. The main theme of the novel can be described as the "existence of a poet in a non-poetic age". The character images in the novels are multifunctional. First of all, they demonstrate the co-existence and the conflict of the "elite" culture (one that is timeless, realised in the human cultural heritage as well as in the artist’s desire for unfettered creativity aimed at aesthetic perfection and philosophical depth that will leave its trace in history) and the "mass" culture (defined exclusively by material priorities of the depicted age). Secondly, the character of the artist becomes the "crossroads" of aesthetic and philosophical tendencies of the late 20 th – early 21 st centuries. His aesthetic method has features of both modernism and postmodernism as well as folk Romanticism. All of this forms a complex worldview which is tragic, ironic, detached from the outer world, philosophical, hedonistic, intellectually sensitive, full of disenchantment and oriented towards the spiritual as well as the bodily existence. Using the aesthetic as the measure of values and social processes reveals the main features of the depicted era in which a person oriented toward the "elite" culture is redundant and often himself falls prey to the bodily and material values which dominate society.
У романі Костя Москальця "Вечірній мед" застосовано оригінальний підхід до художнього означення та маркування зображеної історичної доби. Деестетизацію смаків, домінування масового над елітарним письменник вважає ключовими проблемами кінця ХХ – початку ХХІ століття в Україні. Основним маркером доби він обирає митця, внутрішні стани якого й буттєвий статус у соціумі дають можливість розкрити авторські філософсько-історичні погляди. Існування поета непоетичної доби – так у цілому можна окреслити тематику роману. Образи персонажів багатофункціональні. По-перше, вони дозволяють продемонструвати співіснування та конфлікт "високого" (за версією автора, надчасового, вираженого в здобутках людської культури, створених протягом століть, а також у прагненні митця до необмеженої творчої діяльності, спрямованої до естетичної досконалості, філософської глибини, що також залишить слід в історії) та "низького" (вона набуває конкретночасової специфіки, визначеної суто матеріальними пріоритетами зображеної доби). По-друге, персонажі-митці стають своєрідним "перехрестям" художніх та світоглядних тенденцій кінця ХХ – початку ХХІ століття. Їхні уподобання водночас визначені і модернізмом, і постмодернізмом, і навіть незначними інтенціями народництва. Усе разом формує комплексне світовідчуття, зумовлене неоднозначним психологічним станом: водночас трагічним, іронічним, відчуженим від зовнішнього світу, самозаглибленим, гедоністичним, інтелектуально загостреним, філософським, сповненимрозчарування, зорієнтованим як на духовне, так і тілесне творчої еліти. Естетичне начало як ціннісний орієнтир та мірило суспільних процесів дозволило виявити сутнісні ознаки зображеного часу, у якому людина, зорієнтована на "високе", є зайвою, а часто й сама підпадає під впливи суто тілесно-матеріальних цінностей, що панують у соціумі, у якому немає місця для справжньої творчої особистості.
 
Publisher Nizhyn Mykola Gogol State University
 
Date 2019-12-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Reviewed article
Reviewed article
Reviewed article
Reviewed article
рецензована стаття
 
Identifier http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/468
10.31654/2520-6966-2019-13f-96-90-105
 
Source Literature and Culture of Polissya; Bd. 96 Nr. 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 90-105
Literature and Culture of Polissya; Vol 96 No 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 90-105
Literature and Culture of Polissya; Tom 96 Nr 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 90-105
Literature and Culture of Polissya; Том 96 № 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 90-105
Література та культура Полісся; Том 96 № 13f (2019): Серія "Філологічні науки". № 13; 90-105
2618-0022
2520-6966
10.31654/2520-6966-2019-13f-96
 
Language ukr
 
Relation http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/468/466
 
Rights Copyright (c) 2019 Literature and Culture of Polissya
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library