From "Grammars" by P. Kulish to "Ukrainian spelling" in 2019: socio-cultural context of codification

Literature and Culture of Polissya

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title From "Grammars" by P. Kulish to "Ukrainian spelling" in 2019: socio-cultural context of codification
Від "Граматки" П. Куліша до "Українського правопису" 2019 року: соціокультурний контекст кодифікації
 
Creator Puhach, V. M.
 
Description This article is devoted to the analysis of the text of the Ukrainian formal writing spelling 2019. In the introduction to the spelling is mentioned about the importance of the principle of the historical linguistic tradition for the national integration of Ukrainians. The relevance of spelling principles of spelling such as continuity, the balance between the language system and the historical linguistic tradition. Our goal is to analyze the socio-cultural component of the text in thе "Ukrainian spelling", which entered into force from 22nd of May 2019 to study the tendencies of the semantic motivation of cultural values in the spelling text. An aspect of the historical linguistic tradition is important for spelling. But cultural values should be relevant and reflect the Ukrainian mentality. Panteleimon Kulish has paid attention to it. He made efforts to normalize the spelling system of the Ukrainian language in the middle of the 19th century. We are using the method of the linguistic description of forms of spelling codification, semantic structure analysis (of socio-cultural composition; elements of the statistical method of the study of the source base. In the course of the research, we have identified many cases that tell us about usage in Ukrainian spelling russisms, tracing paper, irrelevant historicisms and archaisms from the Soviet and Russian empires, to shape a mentality of Ukrainian people.
Стаття присвячена аналізові тексту українського правопису 2019 р. У передмові до правопису наголошено на важливості принципу історичної мовної традиції для національного єднання українців, актуальності таких принципів його побудови, як спадкоємність, баланс між мовною системою та історичною мовною традицією. Нашою метою є аналіз соціокультурного компонента тексту чинного від 22 травня 2019 року "Українського правопису", дослідження тенденцій семантичної мотивації культурних цінностей у тексті правопису. Фактор історичної мовної традиції є важливим для правопису. Але культурні цінності мають бути актуальними й відображати український менталітет. На це звертав увагу Пантелеймон Куліш, який докладав значних зусиль із метою унормувати правописну систему української мови середини ХІХ ст. Ми застосовуємо метод лінгвістичного опису форм кодифікації правопису, структурно-семантичного аналізу соціокультурного складу; елементів статистичного методу дослідження джерельної бази. У процесі дослідження ми виявили багато випадків, які свідчать про те, що в тексті правопису вживаються росіянізми, кальки, неактуальні історизми радянського та російського імперського періодів, архаїзми. Система ілюстративних прикладів у тексті правопису та оформлення викладу теоретичного матеріалу мають бути ретельно перевіреними з метою уникання архаїзації, калькування з російської мови, уживання радянізмів, неактуальних периферійних історизмів. Слід вилучити приклади, що втратили актуальність, обмежити ілюстрування теоретичного викладу периферійною застарілою лексикою, додати актуальні для сучасної української мови питомі приклади. Правопис має відображати актуальний соціокультурний простір та формувати українську ментальність.
 
Publisher Nizhyn Mykola Gogol State University
 
Date 2019-12-02
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Identifier http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/467
10.31654/2520-6966-2019-13f-96-78-89
 
Source Literature and Culture of Polissya; Bd. 96 Nr. 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 78-89
Literature and Culture of Polissya; Vol 96 No 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 78-89
Literature and Culture of Polissya; Tom 96 Nr 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 78-89
Literature and Culture of Polissya; Том 96 № 13f (2019): Series "Philology Research". № 13; 78-89
Література та культура Полісся; Том 96 № 13f (2019): Серія "Філологічні науки". № 13; 78-89
2618-0022
2520-6966
10.31654/2520-6966-2019-13f-96
 
Language ukr
 
Relation http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/polissia/article/view/467/465
 
Rights Copyright (c) 2019 Literature and Culture of Polissya
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library