La formació d’una estructura de la propietat de la terra a la Catalunya Vella (segles XVI-XIX)

Manuscrits. Revista d'història moderna

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La formació d’una estructura de la propietat de la terra a la Catalunya Vella (segles XVI-XIX)
The formation of an agrarian structure of land ownership in the Old Catalonia (16th-19th centuries)
La formación de una estructura agraria de la propiedad de la tierra en la Catalunya Vella (siglos XVI-XIX)
 
Creator Ferrer i Alòs, Llorenç; Universitat de Barcelona. Departament d’Història Contemporània
 
Subject propietat de la terra; emfiteusi; mas; endeutament; sistema hereditari; rabassa morta; mercat de la terra
land ownership; emphyteusis; farmhouse; indebtedness; hereditary system; “rabassa morta”; land market
propiedad de la tierra; enfiteusis; mas; endeudamiento; sistema hereditario; rabassa morta; mercado de la tierra
 
Description El treball és l’estudi de la formació d’una estructura de la propietat des de l’edat mitjana fins al segle XIX. S’analitza la concentració de la terra en mans d’institucions eclesiàstiques, la utilització de la precària primer i de l’emfiteusi després, que originà una divisió entre domini directe i domini útil, la crisi del segle XIV, l’aparició dels masos, el procés de concentració a través del sistema hereditari i de les vies d’endeutament, el procés de fragmentació provocat pels deutes i l’aparició de la rabassa que va permetre resoldre el problema del bloqueig de la terra. L’anàlisi es fa a partir de l’estudi intensiu de parròquies ubicades a la comarca del Bages, a l’interior de Catalunya.
This paper studies the formation of a land ownership structure from the middle ages until the 19th century. It analyses the concentration of land in the hands of ecclesiastical institutions through the utilization first of the precarium and later of the emphyteuses, which gave rise to a division between direct dominion and useful dominion, the crisis of the 14th century, the appearance of the farmhouse, the process of concentration through the hereditary system and of the indebtedness process, the process of fragmentation caused by debts and the appearance of the rabassa morta that allowed resolving the problem of land blockade. The analysis begins with an intensive study of parishes located in the county of El Bages in the interior of Catalonia.
El trabajo es el estudio de la formación de una estructura de la propiedad de la tierra desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Se analiza la concentración de la tierra en manos de instituciones eclesiásticas, la utilización primero de la carta precaria y después de la enfiteusis, que originó una división entre dominio directo y dominio útil, la crisis del siglo XIV, la aparición del mas, el proceso de concentración de tierras a través del sistema hereditario y de vías de endeudamiento, el proceso de fragmentación provocado por las deudas y la aparición de la rabassa morta que permitió resolver el problema del bloqueo de la tierra. El análisis se hace a partir del estudio intensivo de parroquias ubicadas en la comarca de El Bages, en el interior de Catalunya.
 
Publisher Universitat Autònoma de Barcelona
 
Contributor


 
Date 2016-06-22
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v33-ferrer-alos
10.5565/rev/manuscrits.63
 
Source Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 33 (2015): Escriure d'agricultura en les èpoques medieval i moderna; 67-93
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 33 (2015): Escriure d'agricultura en les èpoques medieval i moderna; 67-93
Manuscrits. Revista d'història moderna; Vol. 33 (2015): Escriure d'agricultura en les èpoques medieval i moderna; 67-93
2014-6000
0213-2397
 
Language cat
 
Relation http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v33-ferrer-alos/63-pdf-ca
http://revistes.uab.cat/manuscrits/article/downloadSuppFile/v33-ferrer-alos/25
 
Rights Copyright (c) 2016 Llorenç Ferrer i Alòs
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library