INTERNET PORTAL AS A COMPONENT OF FORMING THE IMAGE OF A MODERN UNIVERSITY

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title INTERNET PORTAL AS A COMPONENT OF FORMING THE IMAGE OF A MODERN UNIVERSITY
ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 
Creator Buinytska, Oksana
Smirnova, Valeriia
Tiutiunnyk, Anastasiia
 
Subject public image; internet portal; ranking; Webometrics; Google Analytics; Power BI; Google Search Console
імідж; інтернет-портал; рейтинги; Webometrics; Google Analytics; Power BI; Google Search Console
 
Description Formation of positive public image is one of the main tasks of modern universities. In contemporary reality higher educational institutions are in a competition with each other and use different means to attract school graduates, investments and to find local and foreign partners. It was stiffer competition that has led to forming the notion of a university public image. Public image is an invaluable asset of universities which defines together with other components competitiveness and is a key factor in a university adaptation to external conditions, promotion in global educational environment. To become successful a university has to uphold the external reputation, implement the policy of transparency and availability. The article describes the main components of forming positive public image of universities, identifies peculiarities of an internet portal as one of the components of forming public image for boosting the position in international ranking including Webometrics Ranking of World Universities. The comparative analysis of main webometrics indicators of Borys Grinchenko Kyiv University in February 2019 and in July 2019 was conducted. The results of monitoring the official portal of Grinchenko University carried out with the help of Google Search Console, Google Analytics, Google My Business, Majestic SEO were described. To increase webometrics indicators a survey on modernization of Grinchenko University portal was conducted. The results of the survey of students and academic staff on design, structure, navigation, the portal usage frequency, usability on different devices were analyzed and considered for further modernization. The visualization of the survey results was provided with the help of instrument for business analytics Power BI which has got such advantage as design of interactive reports with key indicators of activity. After the upgrade of the portal for provision of optimal representation of the university, it was reevaluated with the help of Google Analytics which has testified an increase of indicators levels that will contribute to positive public image of Grinchenko University.DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.1
Формування позитивного іміджу є одним із основних завдань сучасних університетів. У реаліях сьогодення заклади вищої освіти становлять конкуренцію один одному, використовують різні засоби для залучення абітурієнтів, інвестицій, пошуку вітчизняних та міжнародних партнерів. Саме загострення конкуренції на ринку освітніх послуг стало передумовою до формування поняття іміджу університету. Імідж є цінним активом університету, який разом з іншими компонентами виступає реальним джерелом конкурентоспроможності і ключовим фактором адаптації університету до зовнішніх умов, до просування у світовому освітньому просторі. Щоб університет став успішним необхідно підтримувати зовнішню репутацію, застосовувати політику відкритості і доступності. У статті описано основні складові формування позитивного іміджу університетів, визначено особливості інтернет-порталу як однієї зі складових формування іміджу для підвищення позиції у міжнародних рейтингах, зокрема вебометричному. Здійснено порівняльний аналіз основних вебометричних показників Київського університету імені Бориса Грінченка за лютий 2019 року та липень 2019 року. Описано результати моніторингу офіційного порталу Університету Грінченка за допомогою сервісів Google Search Console, Google Analytics, Google My Business, Majestic SEO. Задля підвищення вебометричних показників проведено опитування щодо модернізації порталу Університету Грінченка. Проаналізовано результати опитування студентів та викладачів щодо оцінки дизайну, структури, навігації, періодичності використання порталу, зручності роботи на різних пристроях тощо та враховано їх для модернізації. Візуалізацію результатів опитування представлено за допомогою інструменту для бізнес-аналітики Power BI, перевагою якого є побудова інтерактивних звітів, з ключовими показниками діяльності. З урахуванням доопрацювання порталу для забезпечення оптимального представлення університету повторно проаналізовано системою Google Analytics, яка засвідчила підвищення рівня показників, які сприятимуть позитивному іміджу Університету Грінченка.DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.1
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Contributor

 
Date 2019-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/284
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No 7 (2019); 1-16
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; No 7 (2019); 1-16
2414-0325
 
Language ukr
 
Relation http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/284/pdf
 
Rights Copyright (c) 2019 Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library