ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF THE COUNTRIES OF EASTERN ASIA IN PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF THE COUNTRIES OF EASTERN ASIA IN PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BY THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES
АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ З ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ІМПЛОМЕНТАЦІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
Creator Nastas, Dariya
 
Subject higher education institution (HEI); preparation of future teachers; higher education in East Asia; digital technologies; digital competence of the teacher
ЗВО; підготовка майбутніх учителів; вища освіта Східної Азії; цифрові технології; цифрова компетентність вчителя
 
Description Digital and cloud-oriented technologies gained extremely powerful traction, Big Data and Web technologies are widely used, artificial intelligence is becoming popular as well as the Internet of things, smartphones and other devices have become an integral part of living in civilized society. Prompt digitalization predetermined the situation when learning is conducted spontaneously and informally. In today's realities educational process has to transform quickly and support gaining digital competence by all the participants. It is essential to follow the rules of secure and effective interaction with digital content, form media culture and media information literacy. To overcome challenges that appear in digital era it is necessary to provide high quality preparation of future teachers, that is why our aim was to research and analyze peculiarities of educational process of higher educational institutions of countries which have got significant gains in the field of creation and dissemination of the most modern IT technologies. The article analyzes the educational process of preparation of future elementary school teachers in East Asian countries, namely: South Korea, Japan, China (describes the levels of preparation in the higher education institution (HEI), specifies the peculiarities of the educational program and lists the educational goals that a future elementary teacher should achieve). It provides information on a study initiated and conducted by theThe Republic of Korean Research Foundation and outlines basic ideas for SMART education in understanding South Korean counterparts. Found out how future primary school teachers inThe Republic of  Korea are trained in six core subjects with a combination of digital literacy to be taught in junior high. The vector of Japan's higher education reform is presented, which aims at developing conceptually new approaches to the organization of the educational space with a combination of classical pedagogy and IT, as well as information on the certification features of future and current teachers. The article focuses on educational innovations (interaction between IT and education), outlined by President Xi Jinping. The list of qualities that a Chinese teacher should possess in the 21st century is given. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.4 
Надзвичайно потужного розвитоку набули цифрові та хмаро орієнтовані технології, широко застосовуються BigData та Web-технології, набуває популяризації штучний інтелект та інтернет «розумних речей», смартфони та інші ґаджети стали невід’ємною частиною існування у цивілізованому суспільстві. Стрімка диджиталізація зумовила ситуацію, коли навчання відбувається стихійно та неформально. В сучасних реаліях освітній процес має швидко трансформуватись та сприяти набуттю цифрових компетенцій у всіх його учасників. Необхідно дотримуватись правил безпечної та ефективної взаємодії із цифровим контентом, формувати медіакультуру та медіаінформаційну грамотність. Для подолання викликів, які постають у цифрову епоху, неоюхідно забезпечити якісну підготовку майбутніх учителів, тому нашою метою було дослідити та проаналізувати особливості освітнього процесу ЗВО країн як мають значні здобутки у сфері створення та розповсюдження найсучасніших ІТ-технологій. В статті проаналізовано освітній процес підготовки майбутніх учителів початкової школи країн Східної Азії, а саме: Кореї, Японії, Китаю (описано рівні підготовки у ЗВО, вказано на особливості формування освітньої програми та перераховано освітні цілі, які має досягти майбутній учитель початкових класів). Наведено відомості щодо дослідженя, яке ініційовано та проведено Корейським дослідницьким фондом та описано основні ідеї SMART-освіти у розумінні корейських колег. З’ясовано як здійснюється підготовка майбутніх учителів початкової школи Кореї із шести основних предметів із поєднанням цифрової грамотності, які будуть викладатись у молодшій школі. Представлено вектор реформування вищої освіти Японії, який спрямований на розвиток концептуально нових підходів організації освітнього простору із поєднанням класичної педагогіки та ІТ, також представлено відомості про особливості сертифікації майбутніх та діючих учителів. У статі приділено увагу освітнім інноваціям (взаємодію між IT і освітою), які було окреслено Головою КНР Сі Цзіньпін. Надано перелік якостей, якими має володіти китайський учитель у ХХІ столітті. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.4
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Contributor

 
Date 2019-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/280
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No 7 (2019); 40-47
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; No 7 (2019); 40-47
2414-0325
 
Language eng
 
Relation http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/280/pdf
 
Rights Copyright (c) 2019 Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library