THE READINESS TEACHERS OF NATURAL SUBJECTS TO USE MOBILE TECHNOLOGIES FOR TEACH STUDENTS

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title THE READINESS TEACHERS OF NATURAL SUBJECTS TO USE MOBILE TECHNOLOGIES FOR TEACH STUDENTS
ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ДО ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ
 
Creator Hranovska, Tetiana
 
Subject mobile learning (m-learning); mobile technologies; mobile applications; educational process; natural Sciences; institutions of general secondary education
мобільне навчання (m-learning); мобільні технології; мобільні додатки; освітній процес; природничі науки; заклади загальної середньої освіти
 
Description The article deals with the features of the mobile learning technology emergence. The genesis of mobile learning in the field of distance and e-learning and its development in the field of blended learning are clarified. The foreign experience and research of domestic scientists on the introduction of mobile learning in the educational process of Ukrainian educational institutions are analyzed. The relevance of the application of this innovative learning technology is clarified according to carried out the literary analysis, but there is a lack of study of mobile technologies using in the educational process, in particular in natural sciences study. The author conducted an experimental study in the form of questionnaires to find out the state of mobile education in general secondary education and to identify the readiness of natural subjects’ teachers to use mobile technologies to teach students. Teachers use mobile technology in lessons, mainly for organizing work with e-textbooks and searching for material online, and less often for demonstrating video experiences in the classroom. The barriers to the use of mobile technologies are the follows: lack of information about the educational opportunities of mobile technologies, lack of methods for its use, the influence of administration policy on the educational process, as well as the age of teachers. The article presents examples of mobile technologies that are appropriate to use in teaching natural sciences. Mobile applications are analyzed and their didactic capabilities are identified during specific lesson activities. The results of the study confirmed teachers' readiness to use mobile learning, in particular by using mobile technologies during the lesson. This paper describes the advantages of mobile devices in the application of its distance learning capabilities. The prospects of using mobile technologies in the educational process during pupils study are proved. The article outlines the prospects for future research of the methodology development for using mobile devices in teaching natural subjects. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.3
У статті розглянуто особливості появи технології мобільного навчання. Визначено генезу мобільної освіти у напрямі дистанційного та електронного навчання та розвиток у напрямі змішаного навчання. Проаналізовано зарубіжний досвід та дослідження вітчизняних учених щодо впровадження мобільного навчання в освітній процес українських закладів освіти. З огляду на проведений літературний аналіз було з’ясовано актуальність застосування цієї інноваційної технології, проте зазначено недостатність вивчення використання в освітньому процесі мобільних технологій, зокрема при навчанні природничим дисциплінам. Автором статті проведено експериментальне дослідження у вигляді анкетування з метою з’ясування стану застосування мобільного навчання у закладах загальної середньої освіти та виявлення готовності учителів природничих предметів застосовувати мобільні технології для навчання учнів. Встановлено, що учителі застосовують мобільні технології на уроках, переважно для організації роботи з електронними підручниками і пошуком матеріалу в Інтернеті, рідше для демонстрацій відеодослідів під час практичних робіт. Зазначено, що перешкодами для застосування мобільних технологій є: недостатність інформації про навчальні можливості мобільних технологій, відсутність методик для їх використання, вплив політики адміністрації на процес навчання, а також вік учителів. Розглянуто та наведено приклади мобільних технологій, які доцільно використовувати під час викладання природничих предметів. Проаналізовано мобільні додатки та вказані їх дидактичні можливості під час конкретних видів діяльності на уроці. Результати дослідження підтвердили готовність учителів до застосування мобільного навчання, зокрема через застосування мобільних технологій під час уроку. У роботі наведено переваги мобільних пристроїв у застосуванні їх навчальних можливостей на відстані. Доведено перспективність застосування мобільних технологій у освітньому процесі під час навчання учнів. У тексті статті окреслено перспективи майбутніх досліджень щодо розробки методики застосування мобільних пристроїв для навчання природничих предметів. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.3
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Contributor

 
Date 2019-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/264
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No 7 (2019); 30-39
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; No 7 (2019); 30-39
2414-0325
 
Language ukr
 
Relation http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/264/pdf
 
Rights Copyright (c) 2019 Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library