MAIN ASPECTS OF EDUCATIONAL VIDEO MATERIALS DESIGN FOR USE IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title MAIN ASPECTS OF EDUCATIONAL VIDEO MATERIALS DESIGN FOR USE IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
Creator Varchenko-Trotsenko, Liliia
Vember, Viktoriia
Terletska, Tetiana
 
Subject video materials; microlearning; video lecture; video instruction; webinar; higher education
відеоматеріали; мікронавчання; відео-лекція; відео-інструкція; вебінар; вища освіта
 
Description One of the modern trends in both formal and corporate education is microlearning which involves using short videos in educational process. Microlearning has a variety of advantages including that this approach is more student-oriented, aimed at increasing the level of mastering knowledge, requires less time spent by students for learning, gives a possibility to study at any time and anywhere using own devices, increases motivation etc. The article deals with methodological aspects of creating educational video materials taking into account psychological peculiarities and learning habits of modern students. Video materials belong to the most powerful tools in educational process as they provide students with the possibility of simultaneous perception of auditory and visual information. Video materials must be strictly structured and involve students into learning process, in particular they could be included into different sources of electronic learning courses (ELC). There are different types of videos that are used in ELC such as introductory video, video lectures, video tutorials, additional video materials, interactive video. In spite of content variety all video materials undergo the same procedure of creation including dividing material into logically finished parts, notions definition, writing content questions, components structuring etc. Recording of a video must be a thoroughly planned process to ensure high quality of outcoming product. The article also deals with peculiarities of webinars as one of the possibilities of using video materials in educational process of higher educational institutions. Different types of webinars are analysed including tutorial webinar, lecture webinar, practical webinar. The article also deals with peculiarities of webinars as one of the possibilities of using video materials in educational process of higher educational institutions. Different types of webinars are analysed including tutorial webinar, lecture webinar, practical webinar. A comparative analysis of different webinar-oriented platforms has also been made. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.12 
Одним з сучасних трендів як в освіті, так і для організацій, є мікронавчання, що передбачає використання коротких відео в освітньому процесі. Мікронавчання має ряд переваг, зокрема це підхід, більше орієнтований на студентів, спрямований на підвищення рівня засвоєння знань, вимагає менше часу на навчання у студентів, надає можливість навчатися будь-коли та будь-де з використанням власних пристроїв, покращує мотивацію тощо. У статті розглянуто методичні аспекти створення навчальних відеоматеріалів, враховуючи психологічні особливості та навчальні звички сучасних студентів. Відеоматеріали належать до найпотужніших інструментів в освітньому процесі, оскільки вони забезпечують одночасне сприйняття учасниками навчання аудіальної та візуальної інформації. Відеоматеріали для мікронавчання мають бути чітко структурованими та залучати студентів до освітнього процесу, зокрема вони можуть бути включені до різних ресурсів електронних навчальних курсів (ЕНК). Існують різні типи відео, що використовуються в ЕНК, такі як вступне відео, відео-лекції, відео-інструкції, додаткові матеріали, інтерактивні відео. Не зважаючи на різноманітність контенту, всі відеоматеріали проходять однакову процедуру створення, що включає: поділ матеріалу на завершені частини, визначення понять, написання змістових питань, структуризація компонентів тощо. Створення відео для електронного навчального курсу має бути чітко спланованим процесом, щоб забезпечити високу якість вихідного продукту. В статті також розглядаються особливості вебінарів як можливості використання відеоматеріалів в освітньому процесі закладів вищої освіти. Проаналізовано різні типи вебінарів, зокрема вебінар-консультація, теоретичний вебінар, практичний вебінар. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.12
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Contributor

 
Date 2019-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/281
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No 7 (2019); 119-126
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; No 7 (2019); 119-126
2414-0325
 
Language eng
 
Relation http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/281/pdf
 
Rights Copyright (c) 2019 Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library