WEB RESOURCE FOR STUDYING THE ARDUINO PLATFORM FOR SOFTWARE ENGINEERS IN HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Open Educational E-Environment of Modern University

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title WEB RESOURCE FOR STUDYING THE ARDUINO PLATFORM FOR SOFTWARE ENGINEERS IN HIGHER EDUCATION OF UKRAINE
ВЕБ-РЕСУРС З ВИВЧЕННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ДЛЯ ПРОГРАМНИХ ІНЖЕНЕРІВ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
 
Creator Sherman, Michael
Samchynska, Yaroslava
Kuzhelyuk, Nataliya
 
Subject Arduino Platform; Educational Web Resource; Software Engineer; Digital Competency
платформа Arduino; навчальний веб-ресурс; програмний інженер; цифрова компетентність
 
Description The process of studying in higher education institutions is transformed from the system of knowledge transfer to the system of their independent acquisition by students, the search for solutions to problems through research activities, inherent models of studying the Master’s degree level. The development of future software engineers’professional competencies in the contextof a modern university has the following contradictions: insufficient consideration ofdemadsof the specialization according to which training ofmasters in specialties 121 "Computer Sciences" and 122 "Software Engineering" is conducted, in thecontent of academicdisciplines; implementationofonly a general development function in the process of teaching these disciplines is carried out, while improving the skills of designing and developing software products in the training of future IT specialists remains a secondary task; the motivation for the research and creative activity of students undergoing training within the framework of the Master's program is not clearly identified. The article is devoted to the design of an educational Web resource for the study of the platform for Arduino's amateur constructing as a computer tool for the professional competence formation of 121 "Computer Sciences", 122 "Software Engineering" specialties students. The modeling of this web-resource is focused on systematization of knowledge and development of practical design skills in the Arduino hardwarecomputing platform in the study of "Quality Management of Electronic Educational Resources" and "Information Technology Management" Master’s courses. In the process of course design, students determine the purpose and objectives of learning through electronic educational resources, analyze existing analogues of Arduino study sites, identify major requirements groups, design information architecture, present a chart of precedents for roles specific to an educational website. The application of this topic into the educational process of the Kherson State University is aimed at the development of professional competences for future programmers through the active introduction of new educational technologies, the use of opportunities for the information space, and the partnership between teachers and students.DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.7 
Процес навчання в закладах вищої освіти перетворюється з системи передачі знань на систему їх самостійного здобування слухачами, пошук шляхів розв’язання проблем через дослідницьку діяльність, притаманну моделі навчання рівня вищої освіти «магістр». Розвитку професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах сучасного університету властиві такі суперечності, як: недостатнє врахування у змісті навчальних дисциплін потреб напрямку, за яким здійснюється підготовка магістрів зі спеціальностей 121 «Комп’ютерні науки» та 122 «Інженерія програмного забезпечення»; реалізація у процесі викладання цих дисциплін лише загальнорозвивальної функції, при цьому покращення навичок проектування та розробки програмних продуктів в підготовці майбутніх ІТ-фахівців залишається другорядною задачею; недостатньо чітко виявлена мотивація для науково-дослідницької та творчої діяльності студентів, що проходять навчання в рамках магістерської програми. Стаття присвячена проектуванню освітнього веб-ресурсу з вивчення платформи для аматорського конструювання Arduino як комп’ютерного засобу формування професійної компетентності студентів спеціальності 121 «Комп’ютерні науки»,  122 «Інженерія програмного забезпечення». Моделювання даного веб-ресурсу  орієнтовано на систематизацію знань та розвиток практичних навичок конструювання в умовах апаратної обчислювальної платформи Arduino при вивченні магістрантами  навчальних дисциплін «Управління якістю електронних освітніх ресурсів» та «Управління інформаційними технологіями». В ході  проектування студенти  визначають мету та задачі навчання за допомогою електронних освітніх ресурсів, аналізують існуючі аналоги сайтів по вивченню Arduino, виділяють основні групи вимог, проектують інформаційну архітектуру, представляють діаграму прецендентів щодо ролей, характерних для веб-сайту навчального призначення. Застосування даної теми у навчально-виховному процесі Херсонського державного університету спрямоване на розвиток професійних компетенцій майбутніх програмістів завдяки активному впровадженню нових освітніх технологій, використанню можливостей інформаційного простору, а також партнерству педагога й слухача. DOI: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019.7.7
 
Publisher Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”
 
Contributor

 
Date 2019-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/266
 
Source Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”; No 7 (2019); 69-77
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”; No 7 (2019); 69-77
2414-0325
 
Language eng
 
Relation http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/266/pdf
 
Rights Copyright (c) 2019 Electronic Scientific Professional Journal “OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY”
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library